Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Økologisk fisk

Siden 2005 har det været muligt at købe økologiske fisk fra ferskvandsdambrug og i 2010 blev det første danske havbrug omlagt til økologisk produktion.

I 2014 var der i alt 177 danske dambrug. I 2016 var der registreret ni ferskvandsdambrug, to havbrug og et krebsebrug, som var omlagt til økologisk produktion. I alt var der registreret 24 økologiske opdrætsanlæg i 2016.

Det er muligt at købe for eksempel økologiske laks og torsk fra norske havbrug. Den stigende interesse for økologiske produkter har sat fokus på produktudvikling med økologiske fisk, også i Danmark.

Økologiske opdrætsfisk som for eksempel ørreder er opdrættet efter reglerne beskrevet i ”Bekendtgørelsen om økologisk akvakulturbrug”. En fiskebestand skal have levet under økologiske betingelser i et år, før de kan sælges som økologiske.

Ligesom i anden økologisk produktion er bæredygtighed, dyrevelfærd samt hensynet til natur og miljø i centrum i økologisk fiskeopdræt.

For at sikre den bedste trivsel hos fiskene skal iltindholdet i vandet konstant ligge over 65 pct. iltmætning, i såvel produktionen som i dambrugets rensede afløbsvand til vandløbet.

Der skal være fri passage for vildfiskene i vandløbet forbi dambrugets stemmeværk. Fiskene skal beskyttes mod skadevoldende vildt. Det sker typisk ved, at man sætter et fintmasket hegn over og omkring hele dambruget for at beskytte fiskene mod rovdyr og fugle, som er på fiskejagt.

Økologiske dambrug skal som minimum overholde alle gældende danske miljøkrav – herunder målsætningen for vandkvaliteten i vandløbet efter det har passeret dambruget. Hertil kommer at dambrugets forbrug af medicin og kemikalier er minimalt, som følge af kravene i det økologiske regelsæt for akvakultur.

Mindst to gange om året skal økologiske dambrug have besøg af en dyrlæge med henblik på at forebygge sygdomsudbud. Hvis uheldet er ude og en fiskebestand bliver ramt af sygdom, skal brugen af medicin reduceres til et minimum. De økologiske fisk må kun få medicin én gang i deres liv. Hvis de får mere medicin må de ikke sælges som økologiske og skal fjernes fra det økologiske fiskeopdrætsanlæg.

Genmodificerede organismer er forbudt i foder til økologiske fisk, ligesom foderet ikke må være fremstillet af fiskearter, der er truede. Det er også forbudt at bruge kunstigt farvestof i fiskefoderet, hvilke gør, at økologiske fisk er lysere i kødet end konventionelle.

Slam fra økologiske dambrug kan genanvendes som gødning på økologiske landbrugsarealer.

Læs mere om økologisk fiskeopdræt på www.okofisk.dk  

Læs mere

Hanne Børsch