Landbrug & Fødevarers uddannelsespolitik

En veluddannet arbejdsstyrke er forudsætningen for, at erhvervslivet kan bidrage til at løse udfordringerne. Landbrug & Fødevarers uddannelsespolitik tager udgangspunkt i erhvervets og samfundets behov for en kvalificeret arbejdsstyrke.

Uddannelsespolitiske anbefalinger fra Landbrug & Fødevarer

Landbrugs- og fødevareerhvervet er en central aktør i de udfordringer og forpligtelser, som Danmark har i forhold til blandt andet FN’s verdensmål, klimaudfordringen og Biodiversitetskonventionen. En veluddannet arbejdsstyrke er forudsætningen for, at erhvervslivet kan bidrage til at løse udfordringerne. Landbrug & Fødevarers uddannelsespolitik tager udgangspunkt i erhvervets og samfundets behov for en kvalificeret arbejdsstyrke. 

Uddannelsessystemet skal sikre, at elever, studerende og lærlinge har den nødvendige faglige viden og kompetencer til at kunne indtræde på arbejdsmarkedet og være et aktiv for virksomhederne. Det er afgørende, at viden fra forskningen overføres til erhvervslivet gennem uddannelse. Det styrker kvaliteten, når indholdet i undervisningen er evidensbaseret og er baseret på nyeste viden. Kun på den måde kan den danske fødevarebranche vækste, bidrage med arbejdspladser og bidrage til at opnå verdensmålene, løse klimaudfordringen og bevare samt udvikle vores biodiversitet.

På tværs af uddannelsesniveauer er der særligt 4 temaer, som er afgørende for erhvervet:

- Styrket faglighed

Det er afgørende for fødevareklyngen, at både undervisning og undervisningsmaterialer er af høj kvalitet. Det skaber et godt fundament for at elever, studerende og lærlinge opnår en omfattende viden om deres faglige emner, men også udvikling af deres kompetencer til at arbejde undersøgende og problemorienteret. Derved sikrer vi en sammenhæng mellem et højt vidensniveau og kundskaber, som skal gøre deres viden anvendelsesorienteret.

- Flere åbne uddannelsesveje

Uddannelsessystemet er præget af mange muligheder for at videreuddanne sig og skifte spor på tværs af uddannelserne. Men der er stadig mange blindgyder og lukkede døre. Det medfører for mange om- og fravalg, som kunne været undgået. Der er brug for en højere grad af horisontal og vertikal fleksibilitet. Horisontal fleksibilitet, hvor unge ikke tvinges ud i frafald, men i stedet omvalg, og vertikal fleksibilitet, hvor der er endnu en mulighed for videreuddannelse særligt for erhvervsuddannelser samt korte- og mellemlange videregående uddannelser.  

- Uddannelser i hele Danmark

Fødevareklyngen er en af de største arbejdsgivere i yder- og landkommuner. Vi er derfor en afgørende faktor for at skabe levemuligheder i hele Danmark. Det kræver dog, at der forsat er uddannelsesmuligheder i hele Danmark, hvor der særligt er fokus på erhvervsuddannelserne, korte- og mellemlange videregående uddannelser. Tilgængelige uddannelser i hele Danmark skal ikke medføre lavere faglighed, men kræver i stedet investeringer og prioriteringer. Derved sikrer vi, at vi forsat har en kvalificeret arbejdsstyrke i hele Danmark til gavn for et Danmark i balance.

- Et stærkt samarbejde med erhvervslivet

Fødevareklyngen har banet vejen for en stor del af Danmarks velstand. Vi er samtidig den største forvalter af natur og land. Det kræver et tæt samspil med resten af samfundet. Vi har derfor brug for at være i tæt dialog med uddannelsessystemet for at løse de udfordringer, vi som samfund står overfor. Vi skal også udfordre os selv og vores medlemmer på, om vi understøtter uddannelsessystemet tilstrækkeligt. Tilbyder vi nok praktikpladser på vores bedrifter? Har vi relevante studiejobs til vores videregående uddannelser? Kan vi styrke samarbejdet med undervisere i folkeskolen, erhvervsuddannelser, gymnasier og universiteter?


Indsatser for at styrke uddannelserne

Landbrug & Fødevarer arbejder for at styrke unges uddannelser med henblik på både grundskolen, ungdoms- og erhvervsuddannelser, landbrugsuddannelsen, korte og mellemlange videregående uddannelser, lange videregående uddannelser samt efter- og videreuddannelse. Det er afgørende, at flere unge vælger uddannelser, der kan føre til en karriere i fødevareklyngen. Italesættelsen af erhvervet og mulighederne heri skal styrkes allerede i grundskolen, hvorved flere unge kan ende med at vælge en erhvervsuddannelse frem for en gymnasial uddannelse. Samtidig er det dog også afgørende at fremme de unges interesse for videregående uddannelser med fokus på fødevareklyngen. Gennem kampagneindsatser, skoleforløb, studentersamarbejde, og styrkelsen af erhvervets indflydelse på uddannelserne håber Landbrug & Fødevarer at fremme de unges interesse for uddannelserne og erhvervet.

Se hele publikationen ”Uddannelsespolitiske anbefalinger fra Landbrug & Fødevarer” her.