Billede: Landbrug & Fødevarer

PRRS skal ud af de danske grisestalde

En samlet dansk grisebranche, Den Danske Dyrlægeforening og Fødevarestyrelsen står bag en plan, som skal reducere forekomsten af grisesygdommen PRRS i Danmark og på sigt helt udrydde virus-sygdommen i landet.

Endnu bedre sundhed og dyrevelfærd i danske grisestalde samt et lavere antibiotikaforbrug.

Det er nogle af de vigtigste grunde til, at der nu kommer en strategi for reduktion af PRRS i dansk griseproduktion.

Strategien er lavet i tæt samarbejde mellem de centrale aktører Landbrug & Fødevarer, Danske Svineslagterier, Den Danske Dyrlægeforening og Fødevarestyrelsen. Et samarbejde, som Christian Fink Hansen, direktør for Landbrug & Fødevarer, Sektor for Gris, mener, vil skabe det nødvendige grundlag for en effektiv og samlet indsats de kommende år.

"Det kræver en samlet og målrettet indsats at skulle reducere forekomsten af PRRS i Danmark, og indsatsen kan løfte både sundhed og dyrevelfærd i staldene, og dermed også forbedre økonomien hos landmanden. Derfor er jeg utroligt glad for, at alle parter har været med til at udforme handlingsplanen og bakker den op", siger han.

Sanering i besætningerne

De senere år er flere danske grisebesætninger blevet ramt af virussygdommen PRRS, og mange landmænd har på den baggrund oplevet, hvad et sådant udbrud har af konsekvenser for pattegrisedødeligheden og utrivelighed i besætningerne.

"På vegne af den danske dyrlægestand hilser vi strategien velkommen og bakker naturligvis op om, at antallet af besætninger med PRRS skal minimeres. I Dyrlægeforeningen vil vi opfordre vores medlemmer til aktivt at bidrage til forebyggelse og saneringer, de steder hvor PRRS har bidt sig fast", siger Hanne Knude Palshof, formand for Den Danske Dyrlægeforening.

Virussygdommen PRRS er luftbåren. Derfor kan PRRS være svær for den enkelte griseproducent at bekæmpe, især hvis besætningen ligger i et område med andre besætninger smittet med PRRS. Derfor er det også vigtigt med fælles regionale indsatser for at holde sygdommen i skak. Det kræver samarbejde mellem aktørerne i branchen, så der kan skabes en struktur for indsatsen.

"Landbrug & Fødevarer, Sektor for Gris vil tage initiativ til at etablere en række regionale saneringsråd, hvor producenter, dyrlæger og andre rådgivere i fællesskab kan drøfte og tilrettelægge en regional indsats, så risikoen for en ny infektion minimeres," siger sektordirektør Christian Fink Hansen.

Deklaration af PRRS-status

Det er en hjørnesten i den fælles reduktionsstrategi, at de danske grisebesætninger skal have kendt og deklareret PRRS- status. Det er helt central viden, hvis det skal lykkes med regionale saneringer. I dag findes der en frivillig deklaration for PRRS, baseret på antistoffer mod virussygdommen, som håndteres af SPF-Systemet. Det system supplerer den nye strategi med et krav om, at alle grisebesætninger skal have deklareret smittestatus.

"I Fødevarestyrelsen understøtter vi indsatsen med de nødvendige regler og kontrol af reglerne ude på besætningerne. Her og nu glæder vi os over, at det er lykkedes at lave en fælles strategi, som skal være med til at holde danske grisebesætninger fri for PRRS og dermed løfte sundheden i danske griseproduktion," siger Charlotte Vilstrup, veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen.

Den nye strategi er et supplement til den nuværende indsats, hvor PRRS er anmeldepligtigt ved mistanke om klinisk forekomst. Dette er fortsat gældende.

Slagterierne støtter strategien

Danske Svineslagterier har også været med i arbejdet med den nye strategi.

"Selvom strategien først og fremmest kræver en indsats i besætningerne, så er der bred opbakning til strategien, som skal være med til at sikre en højere sundhed og en bedre økonomi for de enkelte producenter. Dermed kommer hele sektoren til at få et løft til glæde for griseproduktionen i Danmark," siger Asger Krogsgaard, som er formand for Danske Svineslagterier.

Danske Slagteriers medlemsvirksomheder skal nu hver især forholde sig til udmøntning af strategien. Det største med-lem, Danish Crown, der slagter ca. 70 procent af de danske grise, støtter op om planen og indfører med virkning fra den 1. januar 2023 et fradrag i afregningen for grise fra PRRS-virus positive besætninger. Fradraget vil de første 17 uger, en besætning er positiv, være på 20 øre pr. kilo og vil derefter stige efter en trappemodel.

Fakta

Hvad er PRRS?
PRRS (Porcin Reproduktions- og Respirations Sygdom) er en virussygdom, der giver luftvejsproblemer og aborter eller for tidlige faringer hos grise. PRRS kan ikke smitte mennesker og er ikke farlig for mennesker.

Hvorfor kommer initiativet nu?
De senere år er flere danske grisebesætninger blevet ramt af PRRS. Efter at have oplevet de konsekvenser, PRRS har for besætningerne, tager en række centrale aktører derfor nu initiativ til en samlet indsats. Alle griseproducenter får brev med mere info om planen.

Hvornår kan den enkelte griseproducent gå i gang med at sanere?
I løbet af foråret/sommeren afholdes der møder, hvor det bliver muligt at stille spørgsmål og få svar på praktiske forhold om sanering. I nogle områder vil det være afgørende, at nabobesætninger i så bredt omfang som muligt sanerer på samme tid, så smitten kommer helt ud af området, og saneringen på den enkelte bedrift ikke er forgæves. Selve opgaven er omfattende og forventes af løbe over de kommende tre år.

Hvad indeholder planen blandt andet?

  • Alle besætninger skal inden udgangen af 2022 have en PRRS-antistof deklaration, så alle besætninger har kendt status.
  • I de besætninger, som har ukendt status eller PRRS-antistofprøve positiv status, skal dyrlæge og producent fra 1. juli 2022 hver måned udarbejde en erklæring, hvoraf det fremgår, at der ikke er klinisk forekomst af PRRS i besætningen.
  • Landbrug & Fødevarer, Sektor for Gris organiserer regionale indsatser, så der bliver en systematisk tilgang til sanering af områder.

Yderligere info kan fås via Landbrug & Fødevarers Pressevagt tlf. 33 39 45 20 og på svineproduktion.dk.

Seneste nyt fra lf.dk