Fødevareklyngens eksport og import

Fødevareklyngen er et af Danmarks største eksporterhverv med en eksport på 199,3 mia. kr. i 2023. Se en detaljeret oversigt her.

Hvilke produkter indgår i fødevareklyngens eksport?

Den danske udenrigshandel med varer er opgjort på cirka 9.000 forskellige varekoder (KN08-nomenklatur).

En vare er en del af fødevareklyngen, hvis den i sin eksporterede form er et slutprodukt eller halvfabrikata i relation til produktionen eller handlen indenfor erhvervet. Erhvervet er overordnet set repræsenteret ved fremstilling eller handel med vegetabilske og animalske varer samt produktion af agro-teknologi.

Landbrug & Fødevarer opdeler produkter fra fødevareklyngen i følgende tre kategorier:

  1. Fødevarer
    Alle varer, der direkte eller indirekte er egnet som menneskeføde. Fødevarer dækker både madvarer og drikkevarer samt varer, der ikke i sin nuværende ”handelsform” umiddelbart kan spises, før der sker en forarbejdning heraf, fx korn og levende smågrise.
  2. Biobaserede produkter
    Vegetabilske og animalske produkter, der ikke er egnet som menneskeføde, fx enzymer og tidligere også minkskind.
  3. Agro-teknologi
    Varer, der anvendes i direkte tilknytning til fødevareklyngens produktion. Agro-teknologi inkluderer maskiner til jordbrugsproduktion samt til forarbejdning af produkter herfra i nærings- og nydelsesmiddelindustrien.

Bemærk, at fødevareklyngens eksport dermed omfatter mere end eksporten fra landbruget og de tætknyttede følgeerhverv. Denne eksport er opgjort i Fakta om Fødevareklyngen 2023 til 92,8 mia. kr. i 2022.

Hvilke datakilder bruger I?

Fødevareklyngens import og eksport er baseret på et særudtræk fra Danmarks Statistiks detaljerede udenrigshandelstal, som også kan tilgås via Statistikbanken.

Kun varer, der krydser dansk grænse, er med i opgørelsen.

Kontaktoplysninger