I landbrugs- og fødevaresektoren ønsker vi at bidrage til en høj miljøbeskyttelse, både i Danmark og globalt. Vi arbejder åbent og målrettet for at minimere vores miljøpåvirkning og bidrage til helhedsorienterede løsninger i hele værdikæden.

Det danske landbrug- og fødevareerhverv er globalt set førende på miljøområdet og arbejder bevidst med at forbedre sig.

Ressourceoptimering og miljøteknologiske løsninger, der tager udgangspunkt i erhvervets behov og en målrettet indsats, er en vigtig del af løsningen. Det har skabt resultater - de seneste 20 år er fødevareproduktionen i Danmark steget, mens der samtidig er sket en markant reduktion af miljøpåvirkningen. Miljøbelastningen pr. produceret enhed er således faldet væsentligt.

Vi ønsker også at bidrage til løsninger gennem mere intelligent brug af biomassen og recirkulering af ressourcer, eksempelvis gennem større anvendelse af biomaterialer og bioenergi.

Landbrug & Fødevarer principper for arbejdet med miljø- og naturpolitik er:

  • At en moderne miljøregulering bygger på tillid, dialog og klare realistiske målsætninger
  • At miljølovgivningen er målrettet, sammenhængende, gennemskuelig og i øvrigt let at forstå
  • At det kræver en kompetent, ensartet og hurtig sagsbehandling i forbindelse med miljøgodkendelser og tilladelser
  • At en ubureaukratisk og fleksibel miljøregulering kan være med til at skabe gode rammebetingelser
  • At gode rammebetingelser i langt højere grad kan understøtte, at landbruget og fødevareerhvervet selv tager del i ansvaret for at sikre en mere bæredygtig udvikling

Sektoren agerer i et globalt marked med en stadig stigende konkurrence. På samme måde er miljøudfordringerne i mange tilfælde ud over landets grænser. 

Vi mener, at det er vigtigt, at der skabes ensartede vilkår på EU-plan, så miljøproblemer ikke kun løses i Danmark og konkurrencen bliver fair. Vi mener også, at der i højere grad bør fokuseres på at skabe bedre EU-regler og sikre, at de overholdes.

Læs mere om emnet

Se også vores holdning til