Hvad er et vandløb?

Vandløb fungerer som transportvej for det vand, der falder som nedbør eller kommer op fra undergrunden (fra kilder). Vandløb løber gennem landskabet og ender i havet. I Danmark er der ca. 70.000 km vandløb, som løber overalt i landskabet.

Vandløbene spiller derfor en væsentlig rolle i forbindelse med lede vand væk fra markerne. Hvis vandet ikke ledes væk, kan markerne blive for våde. Afgrøder skal have vand for at vokse, men for meget kan hæmme afgrødernes vækst eller ligefrem ødelægge afgrøder. Afvanding, som det også kaldes, er også vigtigt ift. sikre bebyggelse og infrastruktur mod oversvømmelser.

Hvorfor er der behov for at vedligeholde vandløbene og tilpasse sig til øgede vandmængder?

Vandløbenes evne til at lede vand væk afhænger bl.a., hvor brede og dybe de er, og hvor meget plantevækst der i vandløbet, som også kaldes grøde. Derfor kræver det ofte løbende vedligeholdelse i form af fx grødeskæring for at sikre en effektiv vandgennemstrømning.

Især i lyset af klimaforandringer med stigende nedbørsmængder og ændret nedbørsmønster med hyppigere skybrud, er der et øget behov for at sikre vandafledningen. Udover grødeskæring kan man også fx fjerne sandaflejringer fra bunden.

Det er vigtigt, at behovet for at håndtere mere ekstremt og uforudsigeligt nedbør tænkes ind i en Danmarks klimatilpasningsstrategi. Her er det vigtigt, at der ses på vandløbene og deres omgivelser i en helhed, så de bedste og fremtidssikrede løsninger vælges, samtidig med, at der tages hensyn til natur, miljø og andre vigtige formål.

Samarbejde om klimatilpasning på tværs - helhedsorienteret tilgang

Det er nødvendigt at gennemføre en samlet helhedsplanlægning, da vandløbssystemerne ofte overskrider kommunegrænser. En samlet planlægning, hvor alle aktører inddrages, skal bruges som afsæt til at vælge de rette løsninger, som varierer fra sted til sted. Nogle steder kan det være, at vandløbenes kapacitet skal udvides - fx ved at grave vandløbene bredere eller bygge diger – andre steder skal vandet måske tilbageholdes i oplandet med vandparkering eller genskabelse af vådområder. I alle tilfælde skal det tilstræbes at tænke andre interesser ind, herunder sikring af klima, miljø og biodiversitet.

Behovet for klimatilpasning af vores vandløb og kyster er en enorm opgave, og det er samtidig i høj grad en samfundsudfordring, som kalder på, at der lægges en national plan for finansieringen.

Hvad mener L&F om vandløb og klimatilpasning?

Det er muligt at kombinere hensyn til vandløbsnatur, klimatilpasning og moderne fødevareproduktion. Det er sikres bedst gennem en helhedsplanlægning, hvor alle relevante aktører på tværs af kommunegrænser inddrages. Det bruges som afsæt til at vælge de rette løsninger, som varierer fra sted til sted. 

 

Nogle steder giver det fx samlet set bedst mening at prioritere hensyn til produktion - fx ved at grave vandløbene bredere eller bygge diger – mens andre steder er mest oplagt at prioritere hensyn til vandløbsnatur fx ved genskabelse af vådområder.   

 

Klimaforandringer med stigende nedbørsmængder og ændret nedbørsmønster med hyppigere skybrud betyder, at der er et øget behov for at sikre afledning af vand fra markerne. Det lægger ekstra pres på vandløbenes evne til at aflede vand for at undgå, at markerne bliver for våde til effektiv dyrkning af afgrøder.

Læs mere om emnet