Det mener L&F om vandløb og klimatilpasning

Det er muligt at kombinere hensyn til vandløbsnatur, klimatilpasning og moderne fødevareproduktion. Det er sikres bedst gennem en helhedsplanlægning, hvor alle relevante aktører på tværs af kommunegrænser inddrages. Det bruges som afsæt til at vælge de rette løsninger, som varierer fra sted til sted. 

Nogle steder giver det fx samlet set bedst mening at prioritere hensyn til produktion - fx ved at grave vandløbene bredere eller bygge diger – mens andre steder er mest oplagt at prioritere hensyn til vandløbsnatur fx ved genskabelse af vådområder.   

Klimaforandringer med stigende nedbørsmængder og ændret nedbørsmønster med hyppigere skybrud betyder, at der er et øget behov for at sikre afledning af vand fra markerne. Det lægger ekstra pres på vandløbenes evne til at aflede vand for at undgå, at markerne bliver for våde til effektiv dyrkning af afgrøder.

Læs mere om emnet