Info om Envidan værktøj

L&F har fået udarbejdet et screeningsværktøj af EnviDan A/S. Læs mere om det her.

  • Screeningsværktøjet gør det muligt at prioritere, hvor det giver bedst mening at placere indsatser, som har til formål at forbedre miljøkvaliteten og sikre målopfyldelse, så der opnås de størst mulige forbedringer for de ressourcer, som er afsat til formålet.
  • Typeopdelingen kan, når den kobles med en risikokortlægning af konsekvenserne på afvandingen af arealerne, bruges til at foretage en samlet, ensartet opdeling af vandløbene i naturlige og stærkt modificerede – en opgave under vandrammedirektivet, der desværre har været forsømt i Danmark indtil nu.
  • Den viden, værktøjet frembringer, kan bruges til fx planlægning af behovsbestemt vedligeholdelse og til at revidere vandplanernes opdeling af vandløbene, så den giver funktionel mening.

Det er kort sagt et multi-tool. Læs mere om det her: 

Måske er du også interesseret i