Nyhed, 16.august 2023

Miljøstyrelsen deler ikke oplysninger om ulvehegn

Miljøstyrelsen bekræfter over for L&F, at de ikke deler oplysninger om ulveangreb, erstatning og tilskud til hegn med andre.

Med hvalpe hos tre af 5 etablerede ulvepar og en forventning om en stadig stigende bestand af ulve i Danmark, er der en frygt for, at der også vil ske en stigning i antallet af angreb på husdyr. Derfor er det vigtigt, at lodsejere, der oplever ulveangreb eller som har behov for at ulvesikre deres hegn, kan føle sig trygge, når de er i dialog med myndighederne.

Ulven og dens tilstedeværelse er et emne, der kan sætte sindene i kog – ikke mindst når ulven angriber og dræber husdyr. Især på de sociale medier kan tonen være hård og flere husdyrholdere oplever at blive udsat for uønsket negativ opmærksomhed fra andre dele af befolkningen fx i forbindelse med angreb fra ulv. Det kan være i form af mistænkeliggørelse i forhold til, om der er blevet passet godt nok på husdyrene, om der har været forsvarligt hegnet, eller om der reelt er tale om angreb.

Der kan også være bekymring for andre former for uønsket opmærksomhed fx i form af besøgende, der ønsker at iagttage ulve, men som ikke er opmærksom på reglerne for færdsel på private arealer.

Derfor kan der være husdyrholdere, som afholder sig fra at søge tilskud til ulvesikring af hegn, eller som vælger ikke at anmelde et evt. ulveangreb til den lokale ulvekonsulent.

Miljøstyrelsen beroliger

Landbrug & Fødevarer har derfor været i dialog med Miljøstyrelsen, der oplyser, at styrelsen for at tage de størst mulige hensyn til husdyrholderne, ikke deler oplysninger om hverken tilskud til hegn eller erstatning for ulveangreb med medier, organisationer eller andre, der måtte have interesse i emnet. Som udgangspunkt vil oplysninger, der indeholder navne på ansøgere eller konkrete geografiske lokationer ikke blive delt af hensyn til beskyttelsen af persondata. Der bør derfor ikke være bekymring hos husdyrholdere i forhold til om offentligheden kan få indblik i enten tilskud eller erstatninger.

På den baggrund vil Landbrug & Fødevare opfordre til, at alle, der oplever angreb på deres husdyr, hvor der er mistanke om, at det kan være ulven der står bag, sørger for at anmelde det til myndighederne. Kun på denne måde kan der opnås et korrekt billede at omfanget af angreb og konsekvenserne af ulvens tilstedeværelse. 

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside

En ikke gennemført forvaltningsplan

Netop husdyrholderens oplevelse af at blive hængt ud, latterliggjort eller udsat for uønsket opmærksomhed i forhold til ulven var et emne i det forslag til forvaltningsplan, som Vildtforvaltningsrådet indstillede til Miljøministeren i foråret 2021. Der var således enighed blandt rådets organisationer om, at et vigtig mål med forvaltningsplanen var at styrke husdyrholdernes oplevelse af at have opbakning både fra myndighederne og i den brede befolkning samtidig med, at det fortsat er muligt at holde udegående husdyr i Danmark.

Desværre har man fra politisk side valgt kun at gennemføre ganske få dele af forslaget til forvaltningsplan, hvilket betyder, at der fortsat er en række store udfordringer med forvaltningen af ulven i Danmark. Med en stadigt stigende ulvebestand arbejder L&F til stadighed for at få bedre rammer for forvaltningen af ulven. Således er der blandt andet et stort behov for at få udvidet mulighederne for tilskud til ulvesikring af hegn – både geografisk uden for de eksisterende ulvezoner og i forhold til mulighed for at få tilskud til blandt andet vedligeholdelse af hegnene. Landbrug & Fødevarer arbejder også for, at der ses nærmere på det juridiske rammer for, hvornår og hvordan der kan sættes bestandsmål for den danske ulveforekomst, og i hvilket omfang det evt. kan være muligt på sigt at regulere ulve i Danmark.