Mælk og oksekød

Hvad kendetegner produktion af økologisk mælk og oksekød? Det kan du dykke ned i her.

Økologisk mælkeproduktion har været motoren i den økologiske udvikling i Danmark, og godt en tredjedel af al den mælk, der sælges i butikkerne i Danmark, er økologisk. Størstedelen af den økologiske produktion af okse- og kalvekød i Danmark er baseret på malkekvæg. Dyrevelfærd er centralt i det økologiske kvægbrug og afspejler sig i den måde dyrene opdrættes på. 

Hvordan lever de økologiske køer?

Økologisk kvæg skal have mulighed for at leve et liv, der er i overensstemmelse med deres naturlige adfærd og behov. Det betyder bl.a. at de skal på græs om sommeren, så de kan udøve deres naturlige adfærd som drøvtyggere.

Det er vigtigt, at staldene er indrettet, så de understøtter køernes naturlige adfærd. Køerne går typisk i løsdriftsstalde, hvor de kan bevæge sig frit omkring. I staldene er der masser af lys og luft, og køerne kan bevæge sig frit og lægge sig i halm eller anden strøelse. Der skal som minimum være seks m2 pr ko.

Kvæg på græs

Hvis vejrforholdene tillader det, skal kvæg have mulighed for at komme på græs i sommerhalvåret. Det vil sige fra 15. april til 1. november. Her får de frisk luft og motion samtidig med, at de har adgang til alt det græs, de kan æde. Endvidere skal dyrene have adgang til drikkevand på marken samt mulighed for at søge læ og skygge. 

Kløver er krumtappen i det økologiske sædskifte. Kløvergræs er ikke kun godt for jordens beholdning af kvælstof, det er også det vigtigste foder for køerne. Derfor har den økologiske landmand mange kløvermarker i sit sædskifte.

Jo større mælkekvægsbesætninger bliver, desto større krav stiller det til græsningsarealerne, størrelse og beliggenhed i forhold til gården. Det skal være praktisk muligt at få køerne hjem til malkning og ud igen, samtidig med at de skal have adgang til at æde en masse frisk græs.

Kalve

Økologiske kalve skal have opfyldt deres naturlige behov så godt som muligt. Det betyder blandt andet, at kalvene skal gå sammen med koen i mindst et døgn efter fødslen, og de skal have tilfredsstillet deres naturlige suttebehov i de første to måneder af deres liv.

Ko- og kalv samvær

Dyrevelfærd står højt på dagsordenen hos de økologiske mælkeproducenter. Flere og flere økologiske mælkeproducenter arbejde med systemer, hvor man lader ko og kalv gå sammen i meget længere tid end de 24 timer, som økologireglerne siger, at de skal være sammen. Her får kalvene mulighed for at drikke mælk hos koen og måske senere hos en ammetante i flere måneder.

Lyt til podcasten ØKOTRIP - episoden om ko, kalv og kvalitetstid her

Foder

Køerne fodres med en stor andel grovfoder og det er en fordel med en høj selvforsyningsgrad med hensyn til foder. De økologiske bedrifter råder derfor typisk over et større areal pr. ko end de konventionelle. Samtidig har de typisk en god arrondering, så der ikke er for stor afstand fra stald til afgræsningsmarker. For at begrænse brugen af importeret soja til kvægfoderet dyrker mange økologiske landmænd selv en stor del af deres proteinfoder til køerne.

Køer og klima

Køer udleder drivhusgassen metan i forbindelse med deres fordøjelse. Derfor arbejder man i erhvervet på højtryk for at finde ud af, hvordan man kan reducere køernes metanudslip.  Der er en række tiltag, der kan iværksættes for at mindske drøvtryggernes klimaaftryk. En række tiltag kan anvendes hos både økologiske og konventionelle køer. Mens der på andre områder skal findes særlige virkemidler til de økologiske køer. For eksempel må økologiske køer ikke få det kemiske foderadditiv Bovaer. Derfor arbejder man med at fine naturlige foderadditiver, der kan bruges i økologien.  

Et hollandsk afgræsningsforsøg viser, at græssende køer udleder op til 30 pct. mindre metan end deres artsfælles i staldene.

Læs mere om studiet her

Læs mere om virkemidler til et mere klimavenligt økologisk landbrug på øko-portalen her

Hvor stor er den økologiske kvægproduktion?

Fra 2021 til 2022 faldt antallet af malkekøer med 2 procent til godt 80.000 stk., og bestanden af kødkvæg faldt med 3 procent til godt 9.600 stk.

Der blev i 2022 i alt produceret 728 mio. kg økologisk mælk, svarende til 12.9 pct. af den samle mælkeproduktion.

Der er godt 370 økologiske mælkebedrifter i 2023. Den gennemsnitlige besætningsstørrelse er på cirka 200 køer for økologiske bedrifter, hvilket er 20-25 køer færre end for konventionelle. Der er en stor spændvidde i antallet af køer på de økologiske bedrifter. Det svinger fra cirka 50 til 800 malkekøer pr. bedrift.

Markedet for økologisk mælk og oksekød

Omkring en tredjedel af den mælk, der drikkes i Danmark, er økologisk. Cirka 36 pct. af mælken i supermarkederne er således økologisk, mens økologisk ost kun udgør knap 10 pct.

Økologisk hakket oksekød udgør langt hovedparten af danskernes forbrug af økologisk kød. I 2022 udgjorde det godt 10 pct. af salget i supermarkederne.