Landbrugets Kulturfond

Fonden blev oprettet i 1982 gennem donationer fra tidligere medarbejdere. I 2019 modtog fonden arv efter en sønderjysk landmand. Fonden støtter aktiviteter til fremme af landbokulturen i videste forstand, som bidrager til forståelsen af dens værdier i landdistrikterne og det øvrige samfund, herunder:

  • kunstnerisk initiativ og produktion
  • initiativer, der udvider forståelsen af landbefolkningens eget kulturgrundlag
  • initiativer, der udbygger kontakten mellem landbefolkningen og andre grupper i samfundet til berigelse af det fælles danske kulturgrundlag
  • hjælp til yngre landøkonomer med videreuddannelse og samfundsgavnlig indsats på områder, der ligger udover de rent produktionsmæssige.

Siden oprettelsen har fonden uddelt kulturpriser til en række personer, foreninger og institutioner. Tilsvarende er givet ”skulderklap” for mindre, men fortjenstfulde aktiviteter.
Fonden har f.eks.

  • ydet støtte til udstillinger, bogudgivelser, konferencer, mv.
  • taget initiativ til og støttet film med relation til landbokultur
  • gennemført en novellekonkurrence, en digt- og sangkonkurrence og senest en billedkonkurrence relateret til landbruget.
  • støttet lokale initiativer m.h.p. at fremme udviklingen og binde land- og by sammen
  • støttet formidling af en afhandling om placering af industrielle storlandbrug i landskabet.

Fonden ledes af en bestyrelse, som udpeges af Landbrug & Fødevarer blandt personer, som har vist interesse for landbruget og kulturlivet. Uddelinger fra fonden sker på bestyrelsens initiativ, men fonden kan kontaktes. Visse aktiviteter koordineres med støtte fra Andelsfonden.

Bestyrelse:
Gdr. Martin Merrild (formand)
Gdr. Gert Karkov 
Gdr. Pelle Joest Andersen
Journalist, forfatter og foredragsholder Helle Juhl
Højskoleforstander Lillian Hjort-Westh
Professor Nina Smith

 

Kontaktperson:
Fondens sekretær Else Nørgaard 
Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 København V.
Tel. 2042 0700,
eln@lf.dk  


 

Imponerende tilslutning til billedkunstkonkurrence om ’de danske nutidslandskaber’

Der var mere end almindelig travlhed i receptionen hos Landbrug & Fødevarer de sidste dage af oktober 2020. Ikke færre end 53 billedkunstnere indleverede værker til den billedkunstkonkurrence om ’de danske nutidslandskaber’, Landbrugets Kulturfond udskrev sidst i april med afleveringsfrist senest 1. november. Vinderne af konkurrencen blev fundet forud for bestyrelsesmødet den 27. november. De 3 vindere af konkurrencen bliver offentliggjort den 8. januar2021. Vinderne vil modtage deres pris samme dag på Axelborg, hvor bestyrelsen i forlængelse af et bestyrelsesmøde vil hædre vinderne.

Førsteprisen på 100.000 kroner gik til den 59-årige Karen Gabel Madsen for et stort maleri af en mark med konturer af en moderne stald og traktorer med redskaber som transparente spor i motivet. Et næsten metafysisk billede men fuld af realisme. Andenprisen på 20.000 kroner gik til den 34-årige Mark Holm Møller, der bidrog med to teknisk perfekte og meget smukke akvareller, hvor temaerne landskab, mennesker og modernitet kædes umærkeligt sammen. Endelig gik tredjeprisen til den 48-årige Anne Koldsø for et energisk og realistisk værk med en sortbroget ko, der suger beskuerens blik til sig på en næsten suggestiv måde.

Juryen, bestående af kunsthistoriker Bente Scavenius (formand), tidligere direktør for Kunstmuseet Aros, Jens Erik Sørensen, billedkunstner og professor Jesper Christiansen, billedkunstner Allan Otte samt formand for kulturfondens bestyrelse, Bent Claudi Lassen, og bestyrelsesmedlem Helle Juhl, var imponerede over både tilslutningen til konkurrencen og den kvalitet og spændvidde, der var repræsenteret. Så meget desto mere glæder juryen sig over, at resultatet af bedømmelsen, der foregik anonymt, resulterede i tre kunstnere, der favner bredt både med hensyn til alder, køn, kunstnerisk udtryk og erfaring.

Vindermotivet tilgår Landbrug & Fødevarer, som vil finde et passende sted at hænge det op, mens de to øvrige sammen med de i alt ti værker, som indgik i den endelige afgørelse, vil blive tilbudt ophængning på relevante udstillingssteder, hvis det lader sig gøre. Det afklares efter offentliggørelsen.

Billedkunstkonkurrencen føjer sig med den store interesse, den har vakt, til tidligere udadrettede kunstneriske initiativer som de kulturpriser og konkurrencer inden for noveller, digte og sange, Landbrugets Kulturfonden i årenes løb har stået bag, og som alle har nydt stor opmærksomhed. Et vidnesbyrd om, at der ikke savnes fokus på landbokulturen. At det kunne lade sig gøre at afvikle en så professionel billedkunstkonkurrence skyldes dels den betydelige arv, Landbrugets Kulturfond modtog i løbet af 2020, dels Bente Scavenius’ bistand i tilrettelæggelsen af konkurrencen.

Hun kunne efter en indledende kontakt sidst i 2019 med det sammen bakke op om formålet og udtalte blandt andet i Landbrugsavisens omtale af konkurrencen i april 2020, at landskabsmaleriet til hver en tid fortæller historien om den tid, vi lever i – ikke kun konkret men også mentalt. Det har hun lovet at uddybe ved præsentationen af de tre vinderværker og overrækkelsen af præmierne.

For Kulturfonden og Landbrug & Fødevarer har den praktiske og logistiske del af konkurrencen budt på travle dage; især henimod deadline og efter juryens afgørelse, hvor de indleverede værker skulle modtages og afleveres igen. Det har været nødvendigt at holde åbent på søndage, så fragtbiler, varevogne m.v. kunne køre helt hen til indgangen. To rum måtte i brug for at rumme alle værker, som i antal oversteg antal konkurrencedeltagere, idet flere af dem valgte at indlevere mindre serier af værker.

Alle kunstnerne er blevet taget godt imod af husets receptionister og kulturfondens sekretær, Else Nørgaard. De fleste har ved samme lejlighed fået forevist rådssalen, hvor bedømmelsen fandt sted, og er blevet præsenteret for Landbrug & Fødevarers virke. Konkurrencen har således også bidraget til en ny og forhåbentlig frugtbar relation til et bredt udsnit af danske billedkunstnere, som normalt ikke har den store berøring med landbokulturen og landbrugserhvervet.

Kort sagt: Det har været en stor oplevelse – midt i en coronatid – at gennemføre Landbrugets Kulturfonds billedkunstkonkurrence!

  

Beretning fra Landbrugets Kulturfond og Andelsforeningernes Humanitære og Kulturelle Fond “Andelsfonden” 2004-2014

Beretningen beskriver aktiviteterne i Landbrugets Kulturfond og Andelsforeningernes Humanitære og Kulturelle Fond, ”Andelsfonden” i perioden 2004-2014. For Landbrugets Kulturfond udgør denne beretning en fortsættelse af tidligere beretninger − fra henholdsvis 1995 og 2003 − som beskriver fondens aktiviteter siden oprettelsen i 1982. Andelsfondens aktiviteter siden oprettelsen i 1984 fremgår af Andelsbladet og Danske Andelsselskabers årsberetninger indtil fusionen med Landbrugsraadet pr. 1. jan. 2004.

Download beretningen

 

PRISER TIL TO NYE SANGE OM DANSK LANDBRUG


9. januar 2015 under en kulturkonference på KolleKolle Kursuscenter ved København blev vinderne offentliggjort i den konkurrence Landbrugets Kulturfond udskrev i 2014 om en ny folkelig sang om landbrug.

Blandt vinderne er der både en debutant og erfarne sangskabere.

Debutanten er journalist Karen Munk Nielsen, som har skrevet både tekst og melodi til ”Lad os mødes i skellet.” Det er en sang som på sine tre vers i bedste folkelige tradition formår at minde om adskillige varme debatemner omkring dansk landbrug. Omkvædet lægger op til en konstruktiv debat om uenighederne: ”Lad os mødes i skellet og veksle et ord, der hvor ploven har sluppet sit spor,” foreslår sangen.
Karen Munk Nielsen arbejder til daglig på mere prosaisk vis med ord og landbrug som journalist på avisen ”Økologi & Erhverv.”

Se tekst og lyt til afspilning af Lad os mødes i skellet.

De to andre vindere er digteren Leif Rasmussen og komponisten Hans Dammeyer. De har i ”Høsten begynder” skabt en sang med fornem sammenhæng mellem tekst og melodi, hvor landbrugsåret højdepunkt – høsten - beskrives. Også denne sang har i sine fem vers et omkvæd, som er en poetisk opfordring til at bøje sig for høstens mirakel.

Leif Rasmussen er læreruddannet og Hans Dammeyer er cand.phil. i musik. De har begge i en årrække arbejdet på Silkeborg Højskole, men har også været aktive i mange andre sammenhænge. De har gennem årene udfoldet en større produktion – både sammen og hver for sig – og er repræsenterede som henholdsvis tekstforfatter og komponist i både Højskolesangbogen og Den danske Salmebog.

Se tekst og lyt til afspilning af Høsten Begynder

Bedømmelseskomitéen bestod af efterskolelærer Karen Hanne Munk og konsulent Jesper Moesbøl fra Kulturministeriet. Begge musikmennesker med stort kendskab til folkelig sang. Desuden to deltagere fra Landbrugets Kulturudvalg, maleren og digteren Hans Tyrrestrup og forfatteren Finn Slumstrup.

Komitéen kunne glæde sig over en meget stor interesse for konkurrencen, som i alt modtog 63 bidrag. Naturligvis indsendt anonymt under mærke, så komitéen ikke havde noget kendskab til, hvem der stod bag de to sange, som i sidste ende blev belønnet med hver 30.000 kroner.

 

Landbrugsdigte

DigtsamlingenVi står solidt plantet – en snes landbrugsdigte er resultatet af en konkurrence blandt digtere og forfattere om at skrive det bedste landbrugsdigt, som Landbrugets Kulturfond gennemførte i 2013.

- I Danmark har vi en stærk litteraturhistorisk tradition for at digte om det liv, der leves på landet. Det, vi har ønsket med denne digtsamling er at samle de bedste moderne danske digtere, der lader sig inspirere af det danske landbrug og formår at hæve det op på et højt lyrisk niveau, siger formand for Landbrugets Kulturfond, Bent Claudi Lassen.

Bent Claudi Lassen fortæller, at Landbrugets Kulturfond modtog over et halvt hundrede bidrag i forbindelse med konkurrencen.

- Vi præmierede digte fra Cindy Lynn Brown, Søren Sørensen og Sten Kaalø, men mange af digtene var faktisk så gode, at vi besluttede at udgive digtsamlingen i bogform, siger formanden.

Se digtsamlingen Vi står solidt plantet – en snes landbrugsdigte (åbner pdf)

 

Konkurrence i landbrugslyrik

Landbrugets Kulturfond udskrev i 2012 en lyrikkonkurrence. Opgaven bestod i at skrive et digt om landbrug. De tre vindende digtere blev præmieret ligeligt med 15.000 kr.

Landbrugets Kulturfond vil med digtkonkurrencen skabe opmærksomhed om en af de mere oversete kunstgenrer, lyrikken, som tidligere generationer af digtere ofte anvendte, når landbrugskulturen skulle beskrives.

De formelle krav var, at digtet skal kunne læses op på maksimalt 10 minutter og ikke tidligere må have været offentliggjort. Digteren skulle tidligere have udgivet en digtsamling på et forlag med en af forfatteren uafhængig redaktion, og der måtte højst indsendes tre digte.

De indsendte besvarelser blev bedømt af et udvalg, bestående af lyrikeren Ulrikka S. Gernes og formand for lyrikgruppen i Dansk Forfatterforening, Karsten Bjarnholt, samt to medlemmer af Landbrugets Kulturfonds bestyrelse – forfatteren Finn Slumstrup og maleren og digteren Hans Tyrrestrup.

De tre vinderdigte kan læses nedenfor:

Cindy Linn Browns vinderdigt   

Søren Sørensens vinderdigt  

Steen Kaaløs vinderdigt  

God læselyst.