Landbrugets Kulturfond

Fonden blev oprettet i 1982 gennem donationer fra tidligere medarbejdere. Den støtter aktiviteter til fremme af landbokulturen i videste forstand, som bidrager til forståelsen af dens værdier i landdistrikterne og det øvrige samfund, herunder:

 • kunstnerisk initiativ og produktion
 • initiativer, der udvider forståelsen af landbefolkningens eget kulturgrundlag
 • initiativer, der udbygger kontakten mellem landbefolkningen og andre grupper i samfundet til berigelse af det fælles danske kulturgrundlag
 • hjælp til yngre landøkonomer med videreuddannelse og samfundsgavnlig indsats på områder, der ligger udover de rent produktionsmæssige.

Siden oprettelsen har fonden uddelt kulturpriser til en række personer, foreninger og institutioner, senest til Kirsten Kjærs Museum i Thy. Tilsvarende er givet ”skulderklap” for mindre, men fortjenstfulde aktiviteter.
Fonden har f.eks.

 • ydet støtte til udstillinger, bogudgivelser, konferencer, mv.
 • taget initiativ til og støttet film med relation til landbokultur
 • gennemført en novellekonkurrence samt nedennævnte prisopgave om andelsbevægelsen
 • støttet lokale initiativer m.h.p. at fremme udviklingen og binde land- og by sammen
 • støttet formidling af en afhandling om placering af industrielle storlandbrug i landskabet.

Fonden ledes af en bestyrelse, som udpeges af Landbrug & Fødevarer blandt personer, som har vist interesse for landbruget og kulturlivet. Uddelinger fra fonden sker på bestyrelsens initiativ, men fonden kan kontaktes. Visse aktiviteter koordineres med støtte fra Andelsfonden.

Bestyrelse:
Gdr. Bent Claudi Lassen (formand)
Gdr. Gert Karkov
Sognepræst Lone Olsen
Gdr. Søren Smalbro
Journalist, forfatter og foredragsholder Helle Juhl
Højskoleforstander Lillian Hjort-Westh

Kontaktperson:
Fondens sekretær Else Nørgaard 
Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 København V.
Tel. 3339 4913, eln@lf.dk  


Konkurrence for billedkunstnere om ’de danske nutidslandskaber’

Landbrugets Kulturfond udskriver hermed en konkurrence, hvor nutidens billedkunstnere skal give deres bud på:


Nutidslandskaber og de mennesker og redskaber, der former dem.

Landskabsmaleriet har været en del af billedkunsten i århundreder. I Danmark har så forskellige billedkunstnere som J. Th. Lundbye, P.C. Skovgaard, Fynboerne og Per Kirkeby beskæftiget sig med landskabet, dets mennesker og redskaber. Også nyere danske billedkunstnere beskæftiger sig med landskabet, dets mennesker og redskaber – til stor inspiration for vores samtid.

Landbrugets Kulturfond vil med udskrivelsen af konkurrencen inspirere nutidens billedkunstnere til at skildre det danske landskab og de mennesker og redskaber, der former det.

 1. præmien er på kr.100.000 for et maleri, som Kulturfonden vil finde en passende placering for.
 2. præmien er på kr. 20.000
 3. præmien er på kr.10.000

Værkerne skal sammen med kunstnerens CV afleveres hos Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 København V senest den 1. november 2020.

For at komme i betragtning kræves et CV, der viser, at man professionelt har beskæftiget sig med billedkunst.

Værkerne vil blive bedømt af en komité bestående af:

 • Bente Scavenius, kunstkritiker, forfatter og mag.art. (formand)
 • Jens Erik Sørensen, kunsthistoriker mag. art. og tidl. dir. for ARoS
 • Jesper Christiansen, kunstmaler, professor
 • Allan Otte, billedkunstner uddannet på Det kgl. Danske Kunstakademi
 • Helle Juhl, forfatter, journalist og medlem af Kulturfondens bestyrelse
 • Bent Claudi Lassen, fmd. for Kulturfonden

De bedste værker vil blive tilbudt ophængning på relevante kunstmuseer.

 

Landbrugets Kulturfond har bl.a. til formål at ”anerkende og støtte initiativer til fremme af landbokulturen i videste forstand og bidrage til forståelsen af dens værdier i landdistrikterne og i det øvrige samfund, herunder at støtte kunstnerisk initiativ og produktion. 

 

Beretning fra Landbrugets Kulturfond og Andelsforeningernes Humanitære og Kulturelle Fond “Andelsfonden” 2004-2014

Beretningen beskriver aktiviteterne i Landbrugets Kulturfond og Andelsforeningernes Humanitære og Kulturelle Fond, ”Andelsfonden” i perioden 2004-2014. For Landbrugets Kulturfond udgør denne beretning en fortsættelse af tidligere beretninger − fra henholdsvis 1995 og 2003 − som beskriver fondens aktiviteter siden oprettelsen i 1982. Andelsfondens aktiviteter siden oprettelsen i 1984 fremgår af Andelsbladet og Danske Andelsselskabers årsberetninger indtil fusionen med Landbrugsraadet pr. 1. jan. 2004.

Download beretningen 

 


 

 

 

 

PRISER TIL TO NYE SANGE OM DANSK LANDBRUG

9. januar 2015 under en kulturkonference på KolleKolle Kursuscenter ved København blev vinderne offentliggjort i den konkurrence Landbrugets Kulturfond udskrev i 2014 om en ny folkelig sang om landbrug.

Blandt vinderne er der både en debutant og erfarne sangskabere.

Debutanten er journalist Karen Munk Nielsen, som har skrevet både tekst og melodi til ”Lad os mødes i skellet.” Det er en sang som på sine tre vers i bedste folkelige tradition formår at minde om adskillige varme debatemner omkring dansk landbrug. Omkvædet lægger op til en konstruktiv debat om uenighederne: ”Lad os mødes i skellet og veksle et ord, der hvor ploven har sluppet sit spor,” foreslår sangen.
Karen Munk Nielsen arbejder til daglig på mere prosaisk vis med ord og landbrug som journalist på avisen ”Økologi & Erhverv.”

Se tekst og lyt til afspilning af Lad os mødes i skellet.

De to andre vindere er digteren Leif Rasmussen og komponisten Hans Dammeyer. De har i ”Høsten begynder” skabt en sang med fornem sammenhæng mellem tekst og melodi, hvor landbrugsåret højdepunkt – høsten - beskrives. Også denne sang har i sine fem vers et omkvæd, som er en poetisk opfordring til at bøje sig for høstens mirakel.

Leif Rasmussen er læreruddannet og Hans Dammeyer er cand.phil. i musik. De har begge i en årrække arbejdet på Silkeborg Højskole, men har også været aktive i mange andre sammenhænge. De har gennem årene udfoldet en større produktion – både sammen og hver for sig – og er repræsenterede som henholdsvis tekstforfatter og komponist i både Højskolesangbogen og Den danske Salmebog.

Se tekst og lyt til afspilning af Høsten Begynder

Bedømmelseskomitéen bestod af efterskolelærer Karen Hanne Munk og konsulent Jesper Moesbøl fra Kulturministeriet. Begge musikmennesker med stort kendskab til folkelig sang. Desuden to deltagere fra Landbrugets Kulturudvalg, maleren og digteren Hans Tyrrestrup og forfatteren Finn Slumstrup.

Komitéen kunne glæde sig over en meget stor interesse for konkurrencen, som i alt modtog 63 bidrag. Naturligvis indsendt anonymt under mærke, så komitéen ikke havde noget kendskab til, hvem der stod bag de to sange, som i sidste ende blev belønnet med hver 30.000 kroner.

 


 

 

 

 

Landbrugsdigte
DigtsamlingenVi står solidt plantet – en snes landbrugsdigte er resultatet af en konkurrence blandt digtere og forfattere om at skrive det bedste landbrugsdigt, som Landbrugets Kulturfond gennemførte i 2013.

- I Danmark har vi en stærk litteraturhistorisk tradition for at digte om det liv, der leves på landet. Det, vi har ønsket med denne digtsamling er at samle de bedste moderne danske digtere, der lader sig inspirere af det danske landbrug og formår at hæve det op på et højt lyrisk niveau, siger formand for Landbrugets Kulturfond, Bent Claudi Lassen.

Bent Claudi Lassen fortæller, at Landbrugets Kulturfond modtog over et halvt hundrede bidrag i forbindelse med konkurrencen.

- Vi præmierede digte fra Cindy Lynn Brown, Søren Sørensen og Sten Kaalø, men mange af digtene var faktisk så gode, at vi besluttede at udgive digtsamlingen i bogform, siger formanden.

Se digtsamlingen Vi står solidt plantet – en snes landbrugsdigte (åbner pdf)

 


 

 

 

 

Konkurrence i landbrugslyrik

Landbrugets Kulturfond udskrev i 2012 en lyrikkonkurrence. Opgaven bestod i at skrive et digt om landbrug. De tre vindende digtere blev præmieret ligeligt med 15.000 kr.

Landbrugets Kulturfond vil med digtkonkurrencen skabe opmærksomhed om en af de mere oversete kunstgenrer, lyrikken, som tidligere generationer af digtere ofte anvendte, når landbrugskulturen skulle beskrives.

De formelle krav var, at digtet skal kunne læses op på maksimalt 10 minutter og ikke tidligere må have været offentliggjort. Digteren skulle tidligere have udgivet en digtsamling på et forlag med en af forfatteren uafhængig redaktion, og der måtte højst indsendes tre digte.

De indsendte besvarelser blev bedømt af et udvalg, bestående af lyrikeren Ulrikka S. Gernes og formand for lyrikgruppen i Dansk Forfatterforening, Karsten Bjarnholt, samt to medlemmer af Landbrugets Kulturfonds bestyrelse – forfatteren Finn Slumstrup og maleren og digteren Hans Tyrrestrup.

De tre vinderdigte kan læses nedenfor:

Cindy Linn Browns vinderdigt   

Søren Sørensens vinderdigt  

Steen Kaaløs vinderdigt  

God læselyst.


 

 

 

 

Prisopgave om andelsbevægelsen i fremtiden

Landbrugets Kulturfond og Andelsfonden uddelte den 7. januar 2011 priser for besvarelse af en prisopgave med titlen: Andelsbevægelsens evne til forandring og omstilling i landbrugets udvikling fra den lokale til ”den globale landsby”.

Opgaven skal ses på baggrund af udviklingen af andelsselskaber, som er førende på verdensmarkedet. Hidtil har landmændene fastholdt både ledelse og ejerskab i selskaberne, hvor udviklingen i andre lande typisk er domineret af private og ofte multinationale selskaber. Udfordringen er derfor at sikre videreudviklingen af den demokratiske og kulturelt baserede ledelses- og ejerform i selskaberne, som nu er globale aktører.

Bedømmelsen blev foretaget af ass. prof. Troels Troelsen, CBS, Handelshøjskolen i København samt formand og næstformand for Landbrugets Kulturfond, gårdejer Bent Claudi Lassen og forfatter Finn Slumstrup.

Seniorrådgiver Henning Otte Hansen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet, fik en 1. præmie på 40.000 kr. for en klar udredning og analyse med overbevisende eksempler, opstillinger og tabeller med betydelig nyhedsværdi. Gennem ni vækst- og fremtidsmodeller samt faktuelle cases belyses disses fordele og ulemper på en pædagogisk måde, som gør besvarelsen anvendelig som grundlag for drøftelser i bestyrelser og repræsentantskaber. (Se besvarelsen her)

Flemming Hybholt, som har haft direktionsfunktioner i mejerisektoren og andre andelsselskaber, fik en 2. præmie på 20.000 kr. for en klar og interessant behandling af andelsbevægelsen ud fra forholdene i mejerisektoren. (Se besvarelsen her)

Endelig fik projektleder Søren Andersen, COOP Danmark, en 3. præmie på 5.000 kr. (Se besvarelsen her)
Besvarelserne vil kunne anvendes i selskabernes bestyrelser samt til undervisningsbrug.

Henning Otte Hansens besvarelse: Andelsselskaber i udvikling - Andelsbevægelsens evne til forandring og omstilling i landbrugets udvikling fra den lokale til ”den globale landsby” kan desuden bestilles på www.djoef-forlag.dk (evt. twn@djoef.dk) i en opdateret og udvidet udgave.