Forebyggelse

Det er bedre at forebygge end helbrede. Derfor gøres en stor indsats for at beskytte dyrene mod sygdomme.

Forebyggelse af sygdomme i husdyrbruget er en vigtig del af dagligdagen. For at holde dyrene raske, sker det dels ved at sikre at deres immunsystem er bedst muligt, dels gennem smittebeskyttelse, hvor man forsøger at undgå, at dyrene overhovedet bliver smittede med sygdomskim...

Når det gælder smittebeskyttelsen handler det både om at undgå smitte udefra (ekstern smittebeskyttelse), og at undgå smitte mellem dyr i besætningen (intern smittebeskyttelse).

Ekstern smittebeskyttelse
Den eksterne smittebeskyttelse drejer sig om at opretholde en effektiv smittebarriere mellem staldene og omgivelserne, så smitstoffer udefra ikke kommer ind i staldene.

Her er indretningen af staldene vigtig. Staldene skal have et forrum, hvor man skifter tøj og fodtøj samt vasker hænder eller evt. bader, før man går ind i staldene. Ved besøg i staldene skal gæster også skifte tøj og sko eller have overtrækstøj over tøj og sko. Inden besøget skal der oftest være en karantæneperiode, dvs. en periode fra man går fra en besætning med lavere sundhedsstatus til en med en højere status.  Læs mere om smittebeskyttelse her. Redskaber og andet, der bruges i stalden, skal gøres grundigt rent, før de kommer ind i stalden.

Hvis der er tale om en produktion, hvor det ikke er et helt staldafsnit, der tømmes for dyr ad gangen, skal staldene desuden være forsynet med et udleveringsrum, hvor dyr, der sendes til slagtning, opholder sig indtil afhentning. Udleveringsrummet fungerer som en sluse mellem stalden og omverdenen, så risikoen for at der overføres smitte fra transportvognen eller chaufføren minimeres.

Døre, vinduer, ventilation, afløb mv. skal være indrettede, så der ikke er åbninger der er store nok til at rotter, mus, fugle og andre dyr kan komme ind i staldene. Desuden skal rotter og mus bekæmpes rundt om staldene.

SPF-systemet
Inden for svineproduktion har man et særligt ’SPF-system’ (’SPF’ betyder Specifik Patogen Fri), der sikrer, at de omfattede besætninger er fri for en række svinesygdomme. Det sker ved at overholde et fast regelsæt for smittebeskyttelse, sundhedskontrol og transport af svin mellem besætningerne. I SPF-systemet ved man, hvilke af disse sygdomme, den enkelte besætning er fri for, hvilket er deklareret på besætningens sundhedsstatus. Al handel og flytning af svin mellem besætninger sker under hensyn til denne sundhedsstatus, så man ikke risikerer at tilføre bestemte sygdomme med grise fra andre besætninger. Selskabet SPF-SuS holder styr på alle besætningernes sundhedsstatus. Der er i dag tilsluttet ca. 3700 besætninger i SPF-systemet.

Deklarationen af sygdomme, som besætningerne enten er fri for eller har, omfatter følgende svinesygdomme: ondartet lungesyge, almindelig lungesyge (mykoplasma lungesyge), svinedysenteri, nysesyge, PRRS, lus og skab. Desuden deklareres niveauet for Salmonella og ødemsyge efter nærmere fastlagte regler.

Alle tilknyttede SPF-besætninger er underlagt "SPF-Sundhedsregler", som kan findes på spfsus.dk.

Karantæne
Når der skal nye dyr fra en anden besætning ind i stalde, hvor der i forvejen er husdyr, vil man ofte holde de nye dyr i karantæne, dvs. afsondret fra den øvrige besætning, i en periode, for at sikre at de ikke har sygdomme, som kan smitte besætningen.

Intern smittebeskyttelse
Den interne smittebeskyttelse drejer sig om at undgå, at en eventuel smitte spreder sig til flere dyr i stalden. Her er en god hygiejne og et godt staldklima afgørende.

En effektiv måde at opretholde en god intern smittebeskyttelse er ved at have en produktion, hvor alle dyr i stalden sættes ind på én gang. Når de har vokset sig store, flyttes de tilsvarende ud af stalden på én gang - såkaldt alt ind-alt ud produktion. Sådan foregår produktionen af fjerkræ, og metoden bruges også af mange i svineproduktionen.

Det er selvfølgelig vigtigt, at staldene bliver gjort grundigt rent og desinficeres effektivt mellem hvert hold af dyr, så der er ikke er risiko for, at evt. smitte overlever på gulve og inventar og smitter det nye hold.

Besøgsregler