Hvad mener Landbrug & Fødevarer om ulve i Danmark?

  • Landbrug & Fødevarer anerkender, at ulven er en beskyttet art efter EU’s habitatdirektiv. Det betyder, at ulven ikke må jages, og at dens yngle- og rasteområder ikke må forstyrres.
  • Ulven giver dog anledning til en lang række konflikter, blandt andet fordi den angriber husdyr og skaber frygt i lokalsamfundet. Derfor havde Landbrug & Fødevarer gerne set, at ulven ikke var genindvandret til Danmark, der som et tæt befolket og veludnyttet land ikke har plads til et stort rovdyr som ulven, uden at det skaber en lang række udfordringer.
  • Derfor arbejder Landbrug & Fødevarer på den lange bane for, at ulvens internationale beskyttelsesstatus ændres, således at der kan opretholdes en bestand de steder, hvor de naturgivne forhold sikrer gode rammer og færre konflikter, samtidig med at der andre steder kan gennemføres en forvaltning, der kan regulere artens genindvandring til blandt andet tætbefolkede områder.
  • Nationalt har Landbrug & Fødevarer fokus på, at der inden for habitatdirektivets rammer gennemføres en ulveforvaltning, der sikrer, at det fortsat er muligt at holde udegående husdyr i Danmark, og som giver husdyrholdere de nødvendige redskaber til at passe på deres dyr, samtidig med at de holdes skadesløse i forhold til eventuelle tab.
     

Må man skyde ulve i Danmark?

Ulven er strengt beskyttet efter EU’s habitatdirektiv, og der er derfor forbud mod forsætligt drab og andre forstyrrelser. Dog kan Miljøstyrelsen give tilladelse til at dispensere fra forbuddet, hvis der er tale om en såkaldt ”problemulv”.

Hvad er en problemulv?

En problemulv er en ulv, som ikke er sky, som er syg, som gentagne gange angriber husdyr eller som på anden måde er til fare for mennesker.

I sådanne tilfælde kan Miljøstyrelsen vurdere, at der er tale om en problemulv. Kun Miljøstyrelsen kan give dispensation fra habitatdirektivets forbud om forsætligt drab på ulve. Dispensationen kan gives, hvis der ikke findes anden løsning, og det ikke truer ulvens naturlige udbredelse.

Definitionen af problemulv kan ses på Miljøstyrelsen hjemmeside her.

Kan man få erstatning for ulveangreb?

I regi af Forvaltningsplan for ulv er der etableret en erstatningsordning, der giver kompensation til berørte dyreejere for husdyr, der dræbes ved ulveangreb, samt tilskud til hegning i udsatte områder.

Hvad skal jeg som landmand vide om ulve i Danmark?

Læs om regler og muligheder på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Har du som landmand problemer med ulven?

Forvaltningsplan for ulv er dynamisk og kan hele tiden tilpasses den aktuelle situation. Landbrug & Fødevarer følger derfor løbende de tiltag, der fremgår af planen, og presser politisk på for sikre den mest hensigtsmæssige administration og tilpasning af blandt andet erstatnings- og tilskudsordningerne.

Landbrug & Fødevarer er medlem af Vildtforvaltningsrådet

Vildtforvaltningsrådet er sammensat af repræsentanter fra interesseorganisationer og forskningsinstitutioner, som rådgiver miljø- og fødevareministeren om jagt og vildtforvaltning i Danmark. Landbrug & Fødevarer bakker op om forvaltningsplanen på lige fod med Vildtforvaltningsrådets andre organisationer.

Vil du vide mere om vores politiske arbejde i Vildtforvaltningsrådet?

På Vildtforvaltningsrådets hjemmeside kan du bl.a. se referater og mødemateriale fra møderne.

Måske er du også interesseret i