Fakta om viben

Viben er en sand forårsbebuder og dens ankomst betyder for de fleste landmænd, at foråret nærmer sig. Lær mere om den karakteristiske luftakrobat.

Viben er en sand forårsbebuder og dens ankomst betyder for de fleste landmænd, at foråret nærmer sig. Lær mere om den karakteristiske luftakrobat.

Både den voksne vibe og ungerne lever af regnorme – for ungernes vedkommende dog først efter 14 dage - samt biller, larver, græshopper, stankelben, mindre vandlevende dyr mv., som fanges på jordoverfladen eller i mudder på enge, søbredder eller fugtige pletter på marken.

Voksne viber bliver normalt op til 10-12 år gamle, men de kan blive ældre – ringmærkning har vist, at den ældste danske vibe blev næsten 25 år.

Vender hjem til det danske landskab

Viben er temmelig tro mod sit fødested og vender ofte tilbage til dette eller tilgrænsende områder for at yngle. I en dansk undersøgelse vendte 54 % af de ringmærkede unger tilbage mindre end 10 km fra mærkningsstedet og 62 % mindre end 20 km væk. Ud over Europa er tallet generelt ca. 70 % indenfor 20 km. Viben er ikke mere stedfast, end at den gerne flytter rundt i lokalområdet efter de bedste ynglesteder – dvs. også gerne følger vårsåede afgrøder rundt i sædskiftet, eller rykker til nabo-områder inden for som nævnt en radius af i størrelsesordenen 10-20 km. Det er imidlertid vigtigt til stadighed at sikre gode ynglemuligheder i områder, hvor viben allerede yngler, da den typisk vender tilbage hertil år efter år i hele dens levetid. 

Grønne æg

Viben starter æglægningen tidligt inden væksten sætter ind. Den har behov for bar jord eller lavt græs, hvor den etablerer reden. Det er afgørende for vibens ynglesucces, at den har udsyn, så rovdyr og -fugle opdages i tide, hvorved forsvarsangreb kan indledes.

Viben lægger sine fire store mørke æg i redeskål foret med enkelte strå, som er skrabet i jorden på dyrket mark eller fugtigt eng- eller græsareal. Ødelægges æggene efterfølgende, kan viben lægge nyt kuld (endda flere gange) indenfor kort tid. Da æggenes vægt udgør næsten halvdelen af hunnens vægt, er det vigtigt, at æggene ikke ødelægges gentagne gange, og at der er rigeligt med føde i yngleområdet, så hunnen hurtigt kan opbygge nye ressourcer til etablering af nyt kuld æg.

Æggene lægges på 4-5 dage hvorefter viben ruger i fire uger til æggene klækkes. For umiddelbart efter klækningen at kunne føre ungerne igennem græs eller afgrøder til egnede fødesøgningssteder i nærheden, må græs ikke blive højere end ca. 15 cm i løbet af rugeperioden, mens øvrige markafgrøder, der ikke er så tætte som græs, ikke må overstige ca. 30 cm.

En rugende viben opdages ofte forsigtigt forlade reden, når man til fods eller på traktor kommer for tæt på, for så umiddelbart efter at lette og flyve ”bekymret” omkring.

En vibeunge vejer omkring 20 g når den lige er kommet ud af ægget, og med en tilvækst på 4-7 gram om dagen vejer den ca. 170 gram, når den 28 dage senere er ved at være flyvefærdige.

En globetrotter

Viben opholder sig om vinteren under lunere himmelstrøg mod sydvest langs Atlanterhavets kyster og i Storbritannien, normalt altså ikke langt fra Danmark. Storme kan dog føre dem vidt omkring. Således er fugl ringmærket i Danmark fundet på Acorerne midt i Atlanten næsten 3400 km mod sydvest. Den er dog fundet endnu længere væk. Således blev mindre flokke i 1927 og 1966 af vinterstorm bæst helt til New Foundland.

Viben kan i milde vintre blive i landet eller komme tidligt, og kaldes derfor for en vejrfugl, da vejret i høj grad er bestemmende for, hvor tidligt den dukker op på ynglepladsen. Modsat kan det også være en fælde, for hvis vinteren pludselig sætter ind, kan det resultere i massedød, hvis den ikke når at trække bort inden.

Husk, at desto flere viber, du kan få til at yngle på det samme areal, desto bedre bliver de til at forsvare sig mod prædatorer, og desto flere flyvefærdige unger får de.

Forårsbebuder og sangfugl

Viben hører til i Danmark og er en af vores mest skattede og folkekære fugle. For mange hører viben sammen med forår og sommer og dyrelivet på landet. Og vibens sang og karakteristiske krumspring i luften har ikke gået ubemærket hen igennem tiderne. Der er både skrevet sange og digte om den lille mågevadefugl. 

Her kan du høre vibens sang - både optaget i Danmark og i udlandet.