Frugt og grønt

Hvordan dyrker med økologisk frugt og grøntsager og hvordan ser markedssituationen ud? Bliv klogere her.

I Danmark spiser vi mere og mere økologisk frugt og grønt. Økologisk frugt og grønt udgør 37 pct. af den økologiske omsætning i Danmark. Den danske økologiske frugtproduktion er fortsat relativ lille – men dog i vækst, mens grøntsagsproduktionen er steget markant i de seneste år - især af gulerødder og andre rodfrugter.

I 2021 importerede vi økologisk frugt og grønt for 2.304 mio. kr. Der er flere årsager til den store import af økologisk frugt og grønt. Det skyldes blandt andet sæsonudsving og manglende udbud af danske produkter.

Både kvalitet og pris har stor betydning, når supermarkedskæderne skal vælge mellem dansk eller udenlandsk frugt og grønt. Det er særligt Holland, Italien og Spanien, som vi importerer økologisk frugt og grønt fra. Mere end halvdelen af de økologiske æbler, som sælges fra danske supermarkeder, kommer fra udlandet.

Generelt er udbytterne per hektar lavere i økologisk frugt- og grønsagsproduktion end i konventionel produktion. Derfor er økologisk frugt og grønt dyrere end konventionelt dyrket frugt og grønt.

En analyse af udviklingsmulighederne for den økologiske frugt- og grøntsektor i Danmark viser, at der er et stort potentiale for at dyrke mere økologisk frugt og grønt i Danmark. Det kræver dog, at de rigtige rammevilkår er til stede, og at der sættes fornyet fokus på forskning og udvikling inden for området. 

Frugt og bær

I 2022 var der 264 danske økologiske frugt- og bæravlere, heraf er langt de fleste deltidsproducenter. Æbler er den økologiske frugt, der dyrkes mest af i Danmark. Der dyrkes også pærer, blommer og kirsebær, ligesom der i små mængder dyrkes jordbær, solbær og hyld og andre frugter. 

Regeringen har oprettet en årlig etableringsstøtte til frugt- og bærplantager for at øge antallet af plantager. Det er som et led i visionen om at udvide det økologiske areal i Danmark. 

I 2022 var det økologiske areal med frugt og bær på 9968 hektar – med en vækst på 2,5 pct. i forhold til 2021. 

Økologiske frugtavlere er meget afhængige af, at sygdomme og skadedyr ikke angriber frugterne, da de ikke må bruge traditionelle kemiske bekæmpelsesmidler. Især svampesygdommen æbleskurv er et stort problem i økologiske æbleplantager. Derfor er der behov for, at der udvikles modstandsdygtige og robuste sorter, der kan trives under danske forhold.

Ifølge EU’s økologiregler er der enkelte alternative bekæmpelsesmidler, der er godkendt til at bekæmpe sygdomme og skadedyr i økologisk frugtproduktion i EU. Det er ikke alle af disse midler der er godkendt i Danmark, og for at få lov til at bruge midlerne, skal man ansøge om godkendelse. Restriktionerne på alternative bekæmpelsesmidler i Danmark kan betyde, at de danske frugtavlere har svært ved at klare sig i konkurrencen på det europæiske marked. 

Grøntsager på friland 

Omkring 40 pct. af Danmarks grøntsagsproduktion er økologisk (2022). De vigtigste grøntsager, der dyrkes på friland, er gulerod, løg, salat, kål, porre, diverse rodfrugter, blomkål og broccoli. 98,9 pct. af al bladselleri, der dyrkes i Danmark dyrkes økologisk. Dertil kommer en betydelig produktion af økologiske kartofler.

Udbytterne i økologiske grønsagsmarker udgør 60 – 100 pct. af udbytterne i konventionelt dyrkede marker – alt afhængig af, hvilke afgrøder der er tale om. Som i al anden økologisk produktion, må der ikke bruges kunstgødning og kemiske sprøjtemidler i den økologiske grønsagsproduktion.

For at holde ukrudt og sygdomme i ave i økologiske grønsagsmarker er det vigtigt med et godt sædskifte. Det vil sige, at man tilrettelægger, hvilke afgrøder man dyrker på den samme mark fra år til år, så der kommer mindst muligt ukrudt og sygdomme. Derudover er det vigtigt med robuste og modstandsdygtige sorter.

Hvis der kommer for meget ukrudt, bekæmpes det mekanisk med forskellige typer af maskiner, der kan tage ukrudtet op. Også robotter anvendes til såning og ukrudtsbekæmpelse i den økologiske grønsagsproduktion. 

Der er vigtigt, at grønsagsproducenterne kan levere tilstrækkelige mængder af de enkelte grøntsager til supermarkedskæderne. Tidligere dyrkede de enkelte grønsagsavlere mange forskellige grøntsager i mindre skala til lokal afsætning. I dag er flere af grønsagsavlerne større og mere specialiserede. Der er i branchen fokus på at øge samarbejdet mellem producenterne for at sikre volumen og afsætning.

Grøntsager dyrket i væksthuse

I økologiske væksthuse dyrkes der primært tomater, agurker, krydderurter samt lidt salat og snackpeberfrugter. Vækstsæsonen går ca. fra 1. april til 1. november, hvor Danmark er selvforsynende med økologiske agurker og tomater.

Den økologiske væksthusproduktion er hårdt presset af international konkurrence, fra bl.a. Holland og Spanien. Danske væksthusgrøntsager har svært ved at konkurrere på prisen pga. relativt høje udgifter til energi, afgifter og arbejdsløn.

I væksthusene gror planterne enten i økologisk jord eller i afgrænsede bede i et organisk materiale, som består af spagnum, ler, stenmel, kalk og økologisk jord. I konventionelle drivhuse vokser planterne typisk i inaktive vækstmedier som for eksempel Grodan.

Der må, som i al anden økologisk produktion, ikke anvendes kunstgødning. Derfor anvender man forskellige former for organisk gødning, der, udover makronæringsstoffer som kvælstof, fosfor og kalium, også indeholder spor- og mikronæringsstoffer.

Det er ikke tilladt at bruge traditionelle kemiske sprøjtemidler til at bekæmpe sygdomme, insekter og andre skadedyr i økologiske væksthuse. Brugen af biologisk skadedyrsbekæmpelse, hvor nyttedyr holder bestanden af skadedyr nede på et acceptabelt minimum, er almindelig udbredt i både den økologiske og den konventionelle produktion af væksthusgrøntsager.