Underernæring er et alvorligt problem blandt sårbare ældre og patienter i både kommunerne, på sygehusene og i almen praksis. Dårlig ernæringstilstand har store konsekvenser for den enkelte – og for samfundet. Underernæring går ud over helbred og livskvalitet og fører til længere sygdomsforløb og unødige genindlæggelser. 

Alliancen mod Underernæring blev dannet i 2014, i et samarbejde mellem Landbrug & Fødevarer, Kost og Ernæringsforbundet og Dansk Selskab for Klinisk Ernæring (DSKE).

Hvorfor en alliance mod underernæring?

Underernæring er særligt et problem blandt plejekrævende ældre borgere og patienter på sygehusene. Det skønnes, at over halvdelen af alle ældre på plejehjem og på sygehusene er i risiko for at blive underernærede.

Underernæring har en række alvorlige konsekvenser for den enkelte. Underernæring kan opstå ved sygdom, når appetitten påvirkes. Det er en udfordring, fordi sygdom kræver ekstra næring, for at kroppen kan komme sig. Underernæring kan også skyldes neurologiske forstyrrelser, tandhelbred og besvær med at tygge og synke maden. Sociale og psykologiske faktorer kan også spille ind – fx ved ensomhed eller tab af ægtefælle. Kort sagt gør underernæring ondt værre - med store omkostninger til følge.

Vi ved, at underernæring fører til:

  • Længere og flere unødvendige indlæggelser eller genindlæggelser
  • Forlænget, forringet eller afbrudt genoptræning og rehabilitering
  • Flere infektioner og større forbrug af antibiotika
  • Nedsat funktionsevne og aktivitetsniveau
  • Nedsat livskvalitet og mulighed for at komme sig efter sygdom

De samfundsøkonomiske omkostninger ved underernæring er ikke ubetydelige. En analyse fra Norge viser, at underernæring koster det norske samfund, hvad der svarer til 22 mia. danske kr. om året. Der er ingen grund til at tro, at det skulle se anderledes ud i Danmark.  Og problemet vil kun blive større, når antallet af ældre stiger.

Anbefalinger fra Alliancen mod Underernæring  

Det er paradoksalt, at underernæring er et problem. For vi ved rigtig meget om, hvad der skal til for at forebygge det.

Sundhedsstyrelsen udgav i 2022 vejledningen Underernæring: Opsporing, behandling og opfølgning af borgere og patienter i ernæringsrisiko. Vejledning til kommune, sygehus og almen praksis. Vejledningen er et centralt omdrejningspunkt for den samlede indsats mod underernæring. 

Underernæring er en kompleks størrelse, som kræver en systematisk, tværgående og evidensbaseret indsats og ikke mindst politisk vilje og prioritering. Både gennem ny lovgivning, reformer eller i den eksisterende praksis i kommuner og regioner.

Alliancen mod Underernæring har i 2023 lanceret seks anbefalinger til nødvendige politiske initiativer, som skal sikre, at underernæring blandt ældre og syge bekæmpes og reduceres.

Læs anbefalingerne her

Om Alliancen mod Underernæring

Alliancen mod Undernæring består af en række toneangivende aktører, der alle har en interesse i at løse problemet med underernæring i Danmark:

 

Dansk Selskab for Klinisk Ernæring · Kost og Ernæringsforbundet · Landbrug & Fødevarer · Ældre Sagen · Kræftens Bekæmpelse · FOA · Dansk Sygeplejeråd · Brancheforeningen Fødevarer til medicinske formål (FMF) · Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere · Dansk Selskab for Patientsikkerhed · Danske Tandplejere · Københavns Professionshøjskole · Danske Ældreråd · Ergoterapeutforeningen · Fagligt selskab af Kliniske Diætister, FaKD · Arla Foods · Parkinsonforeningen

 

Medlemmerne arbejder hver især og samlet for at sætte ernæring og underernæring på den politiske dagsorden og for at gøre opmærksom på, at fokus på ernæring er en investering, der lønner sig både for den enkelte og samfundsøkonomisk.

 

Alliancen arbejder politisk for en forankring af en styrket, blivende, tværgående og faglig indsats til forebyggelse og behandling af underernæring i Danmark. Der skal findes varige løsninger på den udbredte underernæring blandt ældre og patienter i Danmark.

 

Alliancen har et ”forretningsudvalg”, der består af Dansk Selskab for Klinisk Ernæring, Kost og Ernæringsforbundet og Landbrug & Fødevarer, som sikrer fremdrift i alliancens aktiviteter og mål.

 

Alliancen har sekretariat hos Landbrug & Fødevarer.

Brev til sundheds- og ældreministrene

I december 2023 har Alliancen mod Underernæring sendt de nye anbefalinger til sundhedsministeren og ældreministeren og andre beslutningstagere med en kraftig opfordring til både folketinget, regioner og kommuner om at sætte ernæringen til ældre borgere og patienter højt på den politiske dagsorden og indtænke anbefalingerne i eksisterende og kommende forebyggelses- og behandlingsindsatser.

Læs brevet til sundhedsministeren her.

Læs brevet til ældreministeren her.

 

Brev til sundheds- og ældreordførere

I april 2022 skrev Alliancen mod Underernæring til alle sundheds- og ældreordførere med en opfordring til at sætte underernæring på dagsordenen i forhandlingerne om sundhedsreformen.

Læs brevet her.