Billede: Colourbox

Krigen i Ukraine: Information for medlemmer af Landbrug & Fødevarer

Europa oplever aktuelt en voldsom og helt uacceptabel krigshandling i Ukraine. Her kan du finde information om situationen, og hvordan Landbrug & Fødevarer kan hjælpe dig som medlem til at håndtere situationen.

Vores sympati og medfølelse går til det ukrainske folk. Den frygtelige situation i Ukraine påvirker hele fødevareklyngen og trækker tråde til adskillige danske landbrugsbedrifter og virksomheder. Vi og vores medlemmer går ind for fredelig sameksistens, samhandel og fælles udvikling. Vi bakker helt og fuldt op om reaktionen og sanktionerne fra EU, NATO og vores allierede, og tager den størst mulige afstand fra det russiske angreb. 

Dansk fødevareproduktion har et tæt forhold til Ukraine. I Landbrug & Fødevarer står vi klar til at hjælpe, hvor vi kan. Vi står til rådighed for vores medlemmer, landmænd såvel som virksomhedsmedlemmer, til at hjælpe med at forstå og håndtere situationen, og sikre opdateret information om bl.a. medarbejdersikkerhed, sanktioner, samhandel og den aktuelle situation. 

Få her et overblik over, hvordan vi kan hjælpe dig som landmand og virksomhed.

- Indsamling

- Forstå sanktionerne

- Den aktuelle situation

- Afklaring af samhandel

- Forhold vedrørende ukrainske tilrejsende

- Danske virksomheder i Rusland

- Danske virksomheder i Ukraine

- Landmænd med ukrainske medarbejdere

- Forhold vedrørende økologisk foderforsyning

- Den aktuelle gassituation

- Rådgivning og service 

Indsamling

Der er mange indsamlinger til at støtte ofrene for den frygtelige krig i Ukraine. Også flere steder i landbruget har private og virksomheder startet indsamling af penge, mad og fødevarer støtte for Ukraine. 

Du kan støtte Røde Kors' katastrofeberedskab til beskyttelse og nødhjælp her.

Forstå sanktionerne

Der er indført en række sanktioner fra EU og USA. Det omfatter både produkter, handel, personer og logistik. Sanktionerne er vidtrækkende, og det anbefales at orientere sig grundigt i den aktuelle situation.

Skærpelsen af sanktioner mod Rusland indebærer nye omfattende sanktioner og omhandler blandt andet:

 • Forbud mod eksport af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse
 • Forbud mod eksport af produkter og teknologi som kan bidrage til Ruslands militære og teknologiske forbedring
 • Forbud mod eksport af produkter og teknologi som kan bruges til olieraffinering
 • Forbud mod eksport af produkter og teknologi som kan bruges i luft- og rumfartsindustrien
 • Udpegning af flere personer som omfattes af indefrysning – det får også indirekte betydning for handlen med en række russiske virksomheder pga. deres ejerskab
 • Indrejserestriktioner
 • Finansielle restriktioner, herunder restriktioner på handel med værdipapirer
 • Udelukkelse af syv russiske banker fra SWIFT-systemet

Sanktionerne gælder fra og med den 23. februar 2022. Virksomheder opfordres til at holde sig orienteret om de nye, skærpede sanktioner samt undtagelserne til disse. De gældende retsakter kan findes på EU-tidende.

På Udenrigsministeriets hjemmeside kan du få en bred indgang til EU’s sanktioner og status ift. situationen. Læs mere her.

På Erhvervsstyrelsens hjemmeside kan du få råd og vejledning om indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer samt specifikke sanktioner for Rusland. Læs mere her.

På EU’s hjemmeside finder du et interaktivt sanktionskort, se her, og en liste over gældende finansielle EU-sanktioner mod personer, grupper og enheder.

På Finanstilsynets hjemmeside kan du få råd og vejledning om sanktioner på finansielle tjenesteydelser, investeringer, kreditgivning, långivning, statsobligationer og forsikring. Læs mere her.

På Søfartsstyrelsens hjemmeside kan du få råd og vejledning vedr. registrering af fartøj og øvrige restriktioner på det maritime område. Læs mere her.

For nærmere information kontakt: Kenneth Lindharth Madsen, Chef for Handel & Marked, klm@lf.dk

Den aktuelle situation

Landbrug & Fødevarer er i tæt kontakt med ministerier og bl.a. NOST (Den Nationale Operative Stab), for at afklare betydningen for import af alt fra gas over gødning og foder til eksport. Situationen udvikler sig time for time og derfor forelægger der endnu ikke en endelig afklaring. Vi opdaterer løbende artiklen her.

Afklaring af samhandel

På Erhvervsstyrelsens hjemmeside kan du få råd og vejledning om indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer samt specifikke sanktioner for Rusland. Læs mere her.

For nærmere information om den økonomiske betydning af konflikten, samhandel og produkter, der bliver berørt af konflikten, henvises til Landbrug & Fødevarers Statistik og Analyseafdeling.

Kontaktperson: Martin Kristian Brauer, Cheføkonom på mkbr@lf.dk

Forhold vedrørende ukrainske tilrejsende 

Ukrainske statsborgere behøver ikke visum for at komme til Danmark, og kan opholde sig i landet i 90 dage som turist. Derefter vil de eventuelt kunne få forlænget deres visum eller søge asyl. Ukrainere, der kommer til Danmark som turist eller asylansøger, må ikke arbejde under deres ophold. Ukrainske medarbejdere, hvis arbejdstilladelse udløber, og som ikke kan hjemrejse, kan søge om at få forlænget deres ophold.

Der er i øjeblikket udrejseforbud for ukrainske mænd i alderen 18-60 år. Derfor kan det ikke forventes, at der ankommer nye mandlige praktikanter og andre medarbejdere til Danmark fra Ukraine.

Udlændingestyrelsen og SIRI har lavet en hjemmeside med information til ukrainere i Danmark.

Særlov om midlertidig opholdstilladelse for ukrainere

Et bredt flertal i Folketinget har vedtaget en særlov, der giver mulighed for midlertidig opholdstilladelse til fordrevne ukrainerne. Loven trådte i kraft d. 17. marts 2022 og skal sikre, at de pågældende under deres ophold i Danmark sikres de bedst mulige forudsætninger for hurtigt og effektivt at kunne fortsætte deres liv og aktivt være en del af det danske samfund.

Aftalen indeholder bl.a. følgende punkter:

 • Loven omfatter alle ukrainske statsborgere, der den 24. februar 2022 eller senere er rejst ud af Ukraine og inden afrejsen havde bopæl i landet. Derudover omfatter loven personer, der har haft status som flygtning i Ukraine samt medfølgende familie.
 • Loven giver ukrainske flygtninge adgang til uddannelse, sundhedsydelser og arbejdsmarkedet. Opholdstilladelsen gælder i to år med mulighed for en etårig forlængelse.
 • Med loven får ukrainske statsborgere, som allerede har opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på f.eks. en erhvervsordning mulighed for at søge ophold på den midlertidige ordning.

Læs mere om aftalen her. Udlændige kan søge om opholdstilladelse efter særloven her

Det er desuden muligt for fordrevne ukrainere, der er tildelt midlertidig opholdstilladelse i Danmark, at få en integrationsgrunduddannelse (IGU). Uddannelsen varer to år og kombinerer lønnet praktik med skoleundervisning. Læs mere her.

Kontaktperson: Morten Holm Østergaard, Erhvervspolitisk chef på moos@lf.dk.

Jobportal for ukrainere

Partnerskab om ukrainere i job har oprettet en hjemmeside med jobs for ukrainske flygtninge. Hjemmesiden kan desuden anvendes af arbejdsgivere til at danne sig et overblik over, hvor de kan slå stillinger op, der kan være relevante for ukrainere at søge. Find hjemmesiden her

Danske virksomheder i Rusland

Der findes en række danske investeringer i Rusland. Der kan derfor være behov for at tage højde for betydningen af de aktuelle sanktioner og de medarbejdere, der er på virksomhederne.

Danske virksomheder i Ukraine

Der er en række danske investeringer i Ukraine. Her er der i særlig grad grund til at forholde sig til medarbejdernes sikkerhed og konsekvenserne for virksomhederne.

Udenrigsministeriet opfordrer alle danskere, der befinder sig i Ukraine, til at rejse ud omgående. Vi anbefaler, at man holder sig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via Udenrigsministeriet, Erhvervsministeriet og lokale myndigheder, samt at man følger de officielle anbefalinger.

Landmænd med ukrainske medarbejdere

Er du landmand med ukrainske medarbejdere kan du hos SEGES Innovations arbejdsmiljøafdeling læse mere om, hvordan du drager omsorg for dine medarbejdere i denne svære tid. Læs mere her.

Du kan også finde svar på en række praktiske spørgsmål vedrørende ansættelsesforhold her.  

Forhold vedrørende økologisk foderforsyning

Den økologiske foderforsyning udfordres af krigen i Ukraine. Der arbejdes i EU-regi på at afklare handlemuligheder ved en eventuel mangelsituation. Landbrug & Fødevarer følger situationen nøje.

EU importerer store mængder økologisk korn, majs og proteinafgrøder fra Ukraine, der bl.a. skulle bidrage til 100 procent fordring af de økologiske dyr fra 1. januar 2022. Situationen i Ukraine gør, at den forventede import af foderafgrøder fra Ukraine er stoppet, og det kan give udfordringer med foderforsyningen i Danmark og i de øvrige medlemslande.

Der arbejdes herhjemme og i EU-regi på at skaffe klarhed over den økologiske råvarebeholdning samt over hvilke produktioner og hvilke lande der kan komme til at mangle foder inden næste høst. Samtidigt arbejder Kommissionen på at klargøre de juridiske muligheder for at give dispensation til kravet om 100 procent økologisk foder via økologiforordningens katastrofebestemmelser. Indtil videre er både behovet og mulighederne for dispensation ikke klarlagt. L&F er i løbende dialog med de danske myndigheder i forhold til nationale behov, og i dialog med EU-Kommissionen via økologiformandsposten i Copa og Cogeca, der varetages af L&F´s viceformand Lone Andersen.

Kontaktperson: Lars Holdensen, chefkonsulent, Økologi på lho@lf.dk.

Den aktuelle gassituation

Der er aktuelt ikke et forhøjet kriseniveau om forsyningen af gas i Europa, men situationen kan ændres, hvis der indføres sanktioner rettet mod gasimporten fra Rusland – enten direkte relateret til Nord Stream 1 eller SWIFT-sanktioner for betaling af gas. Myndighederne, Energinet og Evida koordinerer foranstaltninger i tilfælde af, at der erklæres emergency – højeste kriseniveau – hvor Energinet får adgang til ikke-markedsbaserede værktøjer (afbrydelse). I første omgang vil det være ikke-beskyttede kunder, der afbrydes. Gennem dialog med NOST arbejder Landbrug & Fødevarer for en opblødning af pro-rata modellen, så fødevareproducerende virksomheder prioriteres i en situation med delvis forsyning af gas til ikke-beskyttede kunder.

Rådgivning og service

Vi står klar til at hjælpe vores medlemmer med rådgivning og sparring. Se herunder, hvem du kan kontakte for direkte hjælp:

Jan Laustsen, Områdedirektør, Handel, Marked & Ernæring

Jens Munk Ebbesen, Områdedirektør Fødevare- & Veterinære Forhold

Kenneth Lindharth Madsen, Chef for handel og marked

Martin Kristian Brauer, Cheføkonom

Morten Holm Østergaard, Erhvervspolitisk chef: Arbejdskraft, ophold, sociale forhold osv.

Simon Horsholt, Seniorkonsulent, Klima & Energi: Gasforsyningen

Lars Holdensen, Chefkonsulent, Økologi

Jan Laustsen

Jens Munk Ebbesen

Kenneth Lindharth Madsen

Martin Kristian Brauer

Morten Holm Østergaard

Simon Horsholt

Lars Holdensen