10. Plant hjemmehørende og hvidblomstrende buske og træer i læhegn og remiser

I foråret står mange træer og buske i landskabet som hvidblomstrende ta’ selv-borde og lokker på de vilde bier. Sammen med pilekrat byder de på en tidlig føderessource for flere insekter. Derfor kan du opnå 3 bi-point ved at sørge for, at der er hvidblomstrende buske og træer i dine læhegn og remiser. For biernes skyld kan det være en god idé at etablere et læhegn eller en remise, hvor der før var landbrugsjord, men undgå at nedlægge et gammelt hegn for at udskifte det med et nyt.

 

Over tid bliver hegnene mere og mere værdifulde som levesteder, og det kan derfor være et tilbageskridt hvis et gammel hegn udskiftes med et nyt.

Skal man plante, så anbefaler vi hvidblomstrende danske arter af træer og buske, såsom engriflet hvidtjørn, slåen, skovæble, almindelig hæg og mirabel.

Husk lys og luft mellem træerne
For de vilde bier fungerer træer og buske bedst i kombination med lysåbne arealer, som aldrig kommer under plov. Mange arter har brug for permanente åbne arealer til redebygning, og da de fleste ikke flyver langt for føden, er det vigtigt at rede- og fødesøgningsområde ligger i umiddelbar nærhed af hinanden.

Hvis du har afsat et areal til etablering af læhegn eller remise, så undlad at plante hele arealet tæt til med træer og buske, eller gå efter en luftig struktur, hvor der er forskellige højder på træer og buske. På denne måde skaber du plads til små lysåbne arealer, hvor bierne kan bygge rede. Her bliver der også plads til at andre gode bi-planter, som fx mælkebøtter og brombær, kan etablere sig. Hvis du søger tilskud til læhegn, se faktaboks om regler.

Ved etablering af en remise, kan man også vælge at væbne sig med tålmodighed og lade træer og buske komme af sig selv – for naturen er det den bedste løsning.

Beskyt arealerne mod landbrugsaktivitet
Mange af de vilde bier bor i jorden. Påvirkning fra landbrugsaktivitet, som fx jordbehandling kan derfor ødelægge arealets værdi som redested. Samtidig kan påvirkningen fra både pesticider og gødning have utilsigtede effekter på vilde bier, sommerfugle og andre insekter og smådyr. Derfor er det vigtigt at undgå, at der kommer afdrift fra pesticider og gødningsspild i bræmmer og hegn. Husk at der i forbindelse med etablering af nye læhegn stilles krav om, at der ikke må anvendes pesticider i de første 5 år.

 

Gør læhegn og remiser attraktive for flere arter 
Ved etablering af et nyt hegn fokuserer mange på træernes sundhed og deres evne til at vokse sig store. Men for mange svampe og insekter, inklusiv nogle af bierne, kan svækkede træer udgøre gode levesteder. For eksempel yngler og overvintrer hushumle og murerbier i træer, der har huller eller billegange.

Det er derfor fint, hvis nogle af de nye træer fx knækker i storm, eller hvis hjortevildtet lave bid og barkskrælning. Nøgleordet er variation, hvis man vil lave levesteder for så mange arter som muligt. Arealets værdi som levested øges også ved at tilføre sten- og grenbunker, som får permanent holdeplads i læhegnet. Disse er udmærkede skjul og levesteder for en lang række arter.


Svækkede træer og buske kan være gode levesteder for svampe og insekter. Foto: Andrea Oddershede.Inviter flere arter indenfor i læhegnene ved at skabe levesteder, f.eks. med sten- eller grenbunker. Foto: Andrea Oddershede.


Læhegn fungerer bedst for bierne, hvis de ligger i kombination med permanente udyrkede arealer. I remiser er der frihed til at plante i en mere naturlig og varieret struktur. Sørg for en god blanding af træer og buske, og plant dem gerne i spredte partier, så der også opstår lysåbne pletter. Har man tålmodighed, kan man også lade remisen opstå af sig selv, det er i virkeligheden både det mest bi-venlige og det nemmeste. Foto: Andrea Oddershede.


Download publikationen her.

Teksten er udarbejdet af SEGES Innovation

Få overblik over regler og naturdata

10 gode råd