Fælles udspil

Landbrug & Fødevarer arbejder på naturområdet sammen med andre organisationer om at finde fælles løsninger. Et bredt samarbejde på tværs af interesser er nødvendigt, fordi vi kommer længere med konsensus, når vi henvender os til politikerne.

Naturpakke

Landbrug & Fødevarer bakker op om regeringens naturpakke, der skal være med til at standse tilbagegangen i Natur og biodiversitet.
Derfor har vi lavet 4 forslag til at gøre en indsats for natur og biodiversitet i det åbne land.

Paragraf 3 beskyttede arealer

Landbrug & Fødevarer kæmper for lodsejernes råderet over deres arealer og for klare rammer for ekspropriation eller dispensation.

Ammoniak

Ammoniak-reglerne er lavet for at beskytte naturen. Men i nogle tilfælde truer reglerne landmandens livsgrundlag eller forhindrer, at landmanden gennemfører projekter, der mindsker ammoniakudledningen og dermed gør noget godt for naturen. Det vil Landbrug & Fødevarer ændre på!

Faglig viden gør en forskel

SEGES Innovation rådgiver landmændene om, hvordan de bedst plejer og udvikler naturen og finder et samspil mellem natur, driftspraksis, regler/tilskud og økonomi. SEGES Innovation rådgiver også kommuner om natur og biodiversitet og tilbyder Naturtjek og målrettede Fokusplaner. Læs mere på seges.dk

Bliv klogere på naturen

På seges.dk kan du se et udvalg af vores mange faktaark og videoer til landmanden med den nyeste viden inden for naturpleje og biodiversitet. Du kan også læse om vores målrettede Naturtjek og Fokusplaner.

Lær at være en god naturplejer

”Landmanden som Naturforvalter” er Danmarks første danske undervisningsbog om professionel naturpleje, biodiversitet og naturforvaltning. Læs mere om bogen hos netbutikken.seges.dk.

Bier

En stor og mangfoldig bestand af bier og andre bestøvere bidrager til en rig og spændende natur. Men bierne er også med til at sikre en bedre kvalitet og større kvantitet af afgrøderne i både marken og haven. For en lang række afgrøder i landbruget og frugtavlen giver højere udbytte og bedre kvalitet hvis de bliver bestøvet af bier.

Viben

Viben er en elsket forårsbebuder i landbrugslandet. Men viben er gået tilbage i Danmark med ca. 75 % bare siden 1976, og derfor sætter Landbrug & Fødevarer nu i fællesskab med Dansk Ornitologisk forening fokus på, hvad der skal til for at skabe bedre forhold for viberne i landbrugslandet.

Ulven i Danmark

I 2012 vendte ulven tilbage til Danmark. Ulven er som udgangspunkt ikke farlig for mennesker, men ulven er et problem, når den angriber husdyr og skaber utryghed i lokalsamfund. Landbrug & Fødevarer mener, at der i Danmark i dag ikke er plads til ulven.

Anders Panum Jensen

Karen Post Bache