8. Etabler naturlige bihoteller

Udlæg fx bunker af sten eller stil en halmballe til henfald i læhegnet.

Download faktaark 8 her

Stenbunker kan være fine redesteder for bier, da de byder på fred for jordbehandling, sprøjtning og andre forstyrrelser. Ligger stenene frit i solen, skabes der et varmt miljø, som kan tiltrække bier og mange andre smådyr. Alternativt kan man også lave en bunke af sand, grus eller næringsfattig jord, hvor man lader planter og insekter indvandre af sig selv. Du får 4 bi-point for at lave et ’bihotel’ af sten, sand eller grus eller 2 bi-point for at lave en halmballe til bihotel. 

En halmballe kan også fungere som skjulested for nogle arter, men det kræver at den får lov at ligge og henfalde uden at blive flyttet eller på anden måde påvirket. Der er en vis usikkerhed omkring effekten, men jo længere tid halmballen ligger, jo større er sandsynligheden for, at bierne flytter ind. Det kan godt tage flere år. 

Foto: Colourbox

En gammel halmballe, som får lov til at ligge uforstyrret, kan fungere som skjulested for nogle bier.

Få overblik over regler og naturdata

Vær opmærksom på, at det ikke er tilladt at flytte sten fra beskyttede naturtyper, så som overdrev og strandenge. Derimod må marksten gerne bruges til at lave en stenbunke til gavn for bierne. Vil du vide mere om naturpleje, beskyttet natur og samspillet med øvrige regler for landbrugsproduktionen kan du læse mere i miljøstyrelsens Naturplejeguide.

NB: Vær opmærksom på, at dette blot er et overblik, ikke en fyldestgørende gennemgang af alle regler.