BNBO – boringsnære beskyttelsesområder

Boringsnære beskyttelsesområder er områder i umiddelbar nærhed af en vandboring, der leverer vand til et alment vandværk (10 husstande og opefter).

Der er udpeget cirka 20.000 hektar BNBO, og heraf er det vurderet, at 9.500 hektar er landbrugsjord.

Et bredt flertal i Folketinget indgik i februar 2019 en tillægsaftale til pesticidstrategien 2017-2021, hvor det aftaltes at pålægge alle kommuner en risikovurdering af deres BNBO i forhold til erhvervsmæssig anvendelse af pesticider. Målet var, at brugen af pesticider på disse områder skal ophøre. Aftalen er juridisk udmøntet via en lov, bekendtgørelse og en vejledning.

I første fase er der aftalt, at der skal forsøges at indgå frivillige aftaler mellem kommune, vandforsyning og lodsejer, som kan variere fra skovplantning, flytning af boringer, udlægning af naturarealer, omlægning til økologi mv. Første fase skulle oprindeligt være afsluttet med udgangen af 2022.

Landmænd og andre lodsejere, der bruger pesticider erhvervsmæssigt, skal have fuld og hel erstatning for tab som følge af de restriktioner, der besluttes lokalt.

Hvis kommunerne ikke er kommet i mål med beskyttelsen af BNBO, er det politisk besluttet at gennemføre et generelt sprøjteforbud i fase 2 med en national kompensationsordning.

Hvad mener Landbrug & Fødevarer?

Landbrug & Fødevarer deltager i en følgegruppe, som følger op på BNBO-aftalen, sammen med Kommunernes Landsforening, Danske Vandværker, DANVA og Miljøministeriet.

 

Landbrug & Fødevarers holdning er, at det danske grundvand allerede er velbeskyttet mod udvaskning af pesticider fra det dyrkede areal, og at der derfor ikke er fagligt grundlag for generelt at etablere sprøjtefrie BNBO. Landbrug & Fødevarer har dog noteret sig den politiske tillægsaftales punkt om BNBO indgået af et meget bredt politisk flertal og understøtter processen.

 

I december 2022 sendte Landbrug & Fødevarer et fælles brev til Miljø- og Fødevareudvalget sammen med DANVA og Danske Vandværker, hvor der opfordres til at forlænge BNBO-processen samtidig med, at kommunerne forpligtes til at beskytte de relevante arealer gennem aftaler eller udstedt påbud. 

 

Læs brevet her

 

Landbrug & Fødevarer mener, at de politiske mål om sprøjtefri BNBO skal nås gennem kommunale aftaler eller påbud, og ikke gennem et nationalt forbud. Kun gennem lokale aftaler eller påbud kan landmanden sikres fuld erstatning for sit værditab og samtidig kan aftaler tilpasse lokale forhold, herunder en hensigtsmæssig arrondering af landmandens marker.

Mere om pesticider