Vandplanerne er på gyngende grund - politikerne ved det ikke

Det er helt sikkert, at konsekvenserne af de nuværende vandplaner er dramatiske. Men hvor sikre er de beregninger, vandplanerne er baseret på?

Det blev end ikke beregnet, før politikerne skulle vedtage dem. Landbruget risikerer druknedøden i usikre modelberegninger.

Konsekvenserne af vandplanerne er voldsomme. En rapport fra Københavns Universitet viste i 2017, at i for eksempel oplandet til Norsminde Fjord skal op mod halvdelen af landbrugsjorden braklægges, hvis vandplanernes mål om kvælstofreduktioner skal opfyldes. Alt for mange landmænd må frygte for fremtiden med så store krav til reduktioner.

Når politikere vedtager planer med så alvorlige konsekvenser, burde det være en selvfølge, at de orienteres om usikkerheden forbundet med de beregninger, der danner grundlaget for planerne. Er usikkerheden lille, kan der tages stilling til indsatser fra start. Men er usikkerheden stor, må man fare med lempe. Der kan startes med de lavesthængende frugter, og i takt med, at indsatserne bliver implementeret, er der mulighed for at blive klogere. Det er uhensigtsmæssigt at starte med drastiske virkemidler som for eksempel braklægning, når det er muligt, at vi kan vi nå i mål uden.

Helt uacceptable mangler

Da de nuværende vandplaner skulle vedtages, var beskeden til politikerne, at der var en usikkerhed på 10 pct. på landsplan. Et beskedent tal, der stadig står at læse i vandplanerne. Sidenhen har det imidlertid vist sig, at ud over helt basale regnefejl, så kan der i bund og grund slet ikke tales om, at der har været en egentlig beregning af usikkerheder. Det er en helt uacceptabel mangel i så indgribende et projekt som vandplanerne.

Manglerne beskrev vi i ”De 7 Synder” sidste efterår. Det internationale evalueringspanel konkluderede, helt i tråd med L&F’s kritik, at ”Der er ikke angivet nogen formel usikkerhedsanalyse af modellerne som helhed eller af de enkelte estimerede parametre”.

I de faglige rapporter, der først blev offentliggjort et stykke tid efter vandplanerne, skriver forskerne selv, at det ikke er ”umiddelbart muligt” at beregne usikkerheden. Det kan derfor undre, at de alligevel gør forsøget. Og man må undre sig endnu mere, når man så genkalder sig, at i vandplanerne står tallet helt uden forbehold.

Det står altså klart, at ingen kendte usikkerheden på miljømål og indsatskrav i de vandplaner, der vil betyde massiv braklægning af landbrugsjord. Og det står klart, at politikerne vedtog planerne på baggrund af forkerte oplysninger om disse usikkerheder.

Titanic kan synke

Ingen kunne have forudset, at Titanic ville synke. Men havde man kalkuleret med, at der trods alt var en risiko for det, så ville der nok have været sørget for redningsbåde med plads til alle.

Vandplanerne er baseret på modelberegninger, og dem vil der altid være usikkerheder forbundet med. Vores politikere skal derfor oplyses tydeligt og korrekt omkring, hvor store usikkerhederne er. Kun på den måde er de i stand til at tage de rigtige sikkerhedsforanstaltninger og undgå, at dansk landbrug lider druknedøden i usikre modelberegninger.

Ministeriet svarer


Ministeriet: Der vil altid være usikkerheder

Svar af kontorchef Peter Østergård Have, Miljø- og Fødevareministeriet.

Hvordan sikres det, at politikerne oplyses korrekt og fyldestgørende om usikkerheder, inden nye vandplanerne vedtages?

Miljøstyrelsen har oplyst følgende: Der vil altid være usikkerheder på såvel målinger som modelberegninger, og Miljø- og Fødevareministeriet arbejder løbende på at reducere usikkerheden. Til modelgrundlaget for indsatserne i de gældende vandområdeplaner blev der rejst kritik til beregningen af usikkerheder. DTU blev inddraget i en vurdering af beregningerne, og deres anbefalinger er blevet fulgt. Overordnet set rokker den ændrede usikkerhedsberegning ikke ved de beregnede indsatsbehov.

Sidste periodes forsøg på usikkerhedsberegninger var mangelfulde og alvorligt fejlbehæftede. Er det de samme personer, der udfører beregningerne inden tredje planperiode?

Miljøstyrelsen siger: Det er de samme forsknings- og rådgivningsinstitutioner, som forestår videreudvikling af de marine modeller, og de forventes, som det også skete i forbindelse med udarbejdelse af grundlaget for de nuværende vandområdeplaner, at inddrage andre forskningsinstitutioner samt de mulige forbedringer, som det internationale forskerpanel anbefaler omkring en mere præcis tilgang. I forbindelse med videreudviklingen af beregningsmodellerne vil der ske inddragelse af DTU Compute, der har stor ekspertise i forbindelse med statistiske usikkerhedsberegninger.

De Syv Synder