Sektor for planteproduktion

Dansk planteproduktion i en verden i konstant forandring

Dansk landbrug er i stadig forandring, og med et øget fokus på landbrugets klimapåvirkning bringes planternes vækst og dyrkningen af det åbne land for alvor i fokus, med løsninger på helt centrale klimaudfordringer for både hele land - bruget og for det omliggende samfund.

Danmark er et af de mest produktive landbrugs - områder i verden, hvor forholdet mellem høst - udbytter og balanceret brug af udsæd, gødning og kemi betyder, at der kan produceres store afgrøder med meget lavt miljø- og klimaftryk. Ved siden af denne højtspecialiserede fødevareproduktion ligger naturarealer, som ligesom de dyrkede marker har behov for korrekt pleje med størst mulig effekt for natur og biodiver - sitet. Landmænd lever af, lever med og lever i naturen hver dag, og derfor er arbejdet med at pleje både dyrkede marker og udyrkede naturarealer en udfordring, som landbruget som store arealforvaltere gerne deltager i, når det sker på et fagligt velfunderet grundlag og i samspil med landmanden.

Sektorstrategi

Den treårige strategi for Plantesektoren for perioden 2021-2023 er udarbejdet af Sektorbestyrelsen for Planteproduktion, som har udpeget de strategiske pejlemærker for plante - sektorens arbejde og kommende prioriteringer, såvel politisk som fagligt. De strategiske pejlemærker skal ses i sammenhæng med Landbrug & Fødevarers samlede nye strategi, og med de øvrige fire sektorer: Kvæg, Svin, Økologi samt Økonomi & Virksomhedsledelses strategier, der ligeledes dækker strategiperioden 2021-2023.

Læs hele strategien her

Sektorbestyrelsen for Planteproduktion er det folkevalgte udvalg, som kommer med faglige indspil og anbefalinger på det plante-, natur- og miljøpolitiske område til Landbrug & Fødevarers primærbestyrelse.