7. Lav blomsterstriber eller blomsterbrak

Lad dem gerne ligge i flere år og omlæg etapevis, så du undgår at pløje hele striben op på én gang.

Download faktaark 7 her

I de senere år har naturfremmende tiltag i markfladen, så som blomsterstriber, MFO blomsterbrak og MFO bestøverbrak, vundet frem i popularitet. Alle er tilsået med en frøblanding, der består helt eller delvist af blomster, og fungerer som en slags ’tankstation’, hvor humlebier, sommerfugle og andre bestøvende insekter kan hente pollen og nektar i sommerperioden.

Du kan opnå 1 bi-point ved at etablere blomsterstriber eller blomsterbrak på din omdriftsjord. Herunder får du anbefalinger til, hvordan du kan gøre denne type tiltag attraktive for de vilde bier. Vær opmærksom på regler for grundbetaling og læs faktaboksen om regler.

Foto: Anne Eskildsen

Honningurt er populær i blomsterstriber.

Hvorfor scorer blomsterbrak og -striber kun 1 point?

Traditionelle brakarealer, hvor vilde blomster har indfundet sig på naturlig vis, kan over tid udvikle sig til et blomsterrigt slaraffenland for mange flyvende insekter, hvor der både er føde og et fredeligt levested uden markaktiviteter. I blomsterstriber og MFO brak er forholdene anderledes: udgangspunktet er såning, og i nogle tilfælde også gentagende omlægning (se faktaboks om regler). Derfor er naturværdien som udgangspunkt lavere.

De midlertidige marktiltag kan bruges til at skabe noget tiltrængt variation, og flere føderessourcer i det dyrkede landskab. Men selv den flotteste blomsterstribe eller den mest farverige brakmark har ikke samme værdi for bierne som et naturområde eller permanente småbiotoper, hvor bierne lettere kan finde stabile levesteder, samt en varieret og naturlig sammensætning af planter. 

Hvis du ønsker at anlægge en blomsterstribe eller blomsterbrak på din bedrift, som skal være til gavn for bierne, bør du både overveje hvor tiltaget placeres, hvornår/hvor ofte det omlægges/slås og hvilken frøblanding, der anvendes til udsåning.

Her følger tre konkrete anbefalinger.

Foto: Andrea Oddershede

Brug evt. blomsterstriberne som bufferareal. Striben kan skåne et naturområde eller en småbiotop fra gødskning og sprøjtning.

Få overblik over regler og naturdata