Paragraf 3 beskyttede arealer

Landbrug & Fødevarer kæmper for lodsejernes råderet over deres arealer og for klare rammer for ekspropriation eller dispensation.

Hvad betyder forbuddet mod sprøjtning, gødskning og omlægning af § 3 beskyttede arealer?

Forbuddet mod at gødske, omlægge og sprøjte kan have store økonomiske konsekvenser for de berørte landmænd i form af driftstab og værditab

Forbuddet er ikke udtryk for en målrettet naturindsats, da det ikke er målrettet arealer med højt naturindhold

Forbuddet stiller de berørte landmænd i en uholdbar situation, da der ikke med lovforslaget er fastlagt nogen retningslinjer for, hvornår man som berørt landmand kan komme i betragtning til erstatning eller dispensation fra forbuddet.

Forbuddet er et brud på tilliden mellem lodsejere og myndigheder, fordi det tidligere at blevet lovet lodsejere, at den hidtidige drift ville kunne fortsættes på arealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.

Derfor tager Landbrug & Fødevarer skarpt afstand fra forbuddet mod at gødske, omlægge og sprøjte arealer beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3 og arbejder målrettet for at få ændret den vedtagne lov.

Baggrund

Folketinget vedtog i juni 2020 et forbud mod at gødske, sprøjte og omlægge arealer, som er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3.

Forbuddet gennemføres som erstatningsfri regulering og trådte i kraft 1. juli 2022.

Hvad gør Landbrug & Fødevarer?

Landbrug & Fødevarer kæmper videre med politiske og juridiske tiltag for en omstødelse eller grundlæggende ændring af de vedtagne forbud. 

Vi kæmper for at styrke lodsejernes retssikkerhed både i forhold til råderetten over deres arealer og for at sikre klare rammer for, hvornår der kan blive tale om ekspropriation eller dispensation. 

Ved hjælp af cases og faglige analyser vil vi i tæt dialog med de berørte landmænd udfordre den politiske beslutning. Vi vil understrege de store og urimelige konsekvenser for de berørte lodsejere samt forbuddets store retssikkerhedsmæssige udfordringer. 

Er du ramt af forbuddet mod sprøjtning, gødskning og omlægning af § 3 beskyttede arealer?

Landbrug & Fødevarer har oprettet en erfagruppe for medlemmer af L&F, der er hårdt ramt af forbuddet.

Hvis du er medlem og interesseret i at deltage i vores erfa-gruppe, kan du kontakte chefkonsulent Karen Post Bache på kpo@lf.dk.

Læs mere