Regler og kontrol

Den økologiske produktion og handel er grundlæggende reguleret af EU-lovgivning. Dertil kommer en særlig dansk økologilov samt brancheanbefalinger.

Økologisk produktion og handel er reguleret af EU's økologiforordning, som gælder for alle EU’s medlemslande. Derudover har vi en særlig dansk økologilov med en tilhørende bekendtgørelse.

Lovgivningen udmønter sig i en række bekendtgørelser og vejledninger, der nærmere beskriver regler og retningslinjer for økologisk jordbrugsproduktion og forarbejdning af økologiske fødevarer.

Læs mere i EU’s økologiforordning

Vejledning for økologisk jordbrugsproduktion og Vejledning om økologiske fødevarer kan man se de specifikke krav, der gælder for henholdsvis økologisk landbrug og forarbejdning af økologisk fødevarer.

Udover den særlige økologilovgivning er alle, der producerer, forarbejder og forhandler økologiske  fødevarer, først og fremmest underlagt den almindelige landbrugs- og fødevarelovgivning.

Brancheanbefalinger

Inden for økologisk kvægbrug og griseproduktion har man også brancheanbefalinger. Det er anbefalinger til den økologiske produktion, hvor man internt i økologierhvervet har mere vidtgående anbefalinger for den økologiske produktion, end lovgivningen foreskriver.

Et eksempel fra brancheanbefalingen for økologiske grise er, at smågrise i Danmark skal have modermælk i mindst 49 dage, mens EU-reglen siger mindst 40 dage, og at de økologiske søer skal fare på friland. Og i kvægbranchen er man for eksempel blevet enige om, at det ikke er tilladt at eksportere kalve, der er under tre måneder gamle, selv om EU-reglerne tillader det.

Læs brancheanbefaling for økologiske grise her (pdf)

Brancheanbefaling for økologisk mælk og kød fra kvæg

Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening har udarbejdet en række anbefalinger til mejerier og kvægslagterier samt deres leverandører vedr. produktion af økologisk mælk og kød fra kvæg.

Nærmere oplysninger fås hos Ejvind Pedersen, mail: ep@lf.dk, tlf: 2980 7000.

Kontrol med økologi fra jord til bord

For at sikre forbrugernes tillid til økologiske produkter foregår der en gennemgribende kontrol i alle led i den økologiske produktionskæde fra jord til bord.

I Danmark er det myndighederne, der godkender den økologisk produktion og kontrollerer at landmænd og fødevarevirksomheder overholder reglerne.

Det er Landbrugsstyrelsen der står for godkendelse og kontrol af de enkelte landbrugsbedrifter og landmandens forsyningsvirksomheder, mens det er Fødevarestyrelsens fødevareregioner, der står for autorisation og kontrol af fødevarevirksomheder.

Både landbrug og fødevarevirksomheder får mindst en gang om året besøg af en kontrollør, som kontrollerer, at reglerne bliver fulgt.

Hvis det viser sig, at en landbrugsbedrift eller en virksomhed ikke overholder reglerne, griber myndighederne ind. I milde tilfælde får landmanden eller virksomheden en indskærpelse om at overholde reglerne. Alvorligere fejl giver påbud, bøde eller politianmeldelse. Myndighederne kan også vælge at inddrage landbrugsbedriftens eller virksomhedens autorisation til at producere og sælge økologiske produkter, men det sker heldigvis sjældent.

Læs også