7. Lav blomsterstriber eller blomsterbrak på din omdriftsjord – lad dem gerne ligge flere år, og omlæg etapevis, så du undgår at pløje hele striben op på én gang

I de senere år har naturfremmende tiltag i markfladen, så som blomsterstriber, MFO blomsterbrak og MFO bestøverbrak, vundet frem i popularitet. Alle er tilsået med en frøblanding, der består helt eller delvist af blomster, og fungerer som en slags ’tankstation’, hvor humlebier, sommerfugle og andre bestøvende insekter kan hente pollen og nektar i sommerperioden.

 

Du kan opnå 1 bi-point ved at etablere blomsterstriber eller blomsterbrak på din omdriftsjord. Herunder får du anbefalinger til, hvordan du kan gøre denne type tiltag attraktive for de vilde bier. Vær opmærksom på regler for grundbetaling og læs faktaboksen om regler.


Honningurt er populær i blomsterstriber. Foto: Anne Eskildsen.

Hvorfor scorer blomsterbrak og -striber kun 1 point?
Traditionelle brakarealer, hvor vilde blomster har indfundet sig på naturlig vis, kan over tid udvikle sig til et blomsterrigt slaraffenland for mange flyvende insekter, hvor der både er føde og et fredeligt levested uden markaktiviteter. I blomsterstriber og MFO brak er forholdene anderledes: udgangspunktet er såning, og i nogle tilfælde også gentagende omlægning (se faktaboks om regler). Derfor er naturværdien som udgangspunkt lavere.

De midlertidige marktiltag kan bruges til at skabe noget tiltrængt variation, og flere føderessourcer i det dyrkede landskab. Men selv den flotteste blomsterstribe eller den mest farverige brakmark har ikke samme værdi for bierne som et naturområde eller permanente småbiotoper, hvor bierne lettere kan finde stabile levesteder, samt en varieret og naturlig sammensætning af planter. 

Hvis du ønsker at anlægge en blomsterstribe eller blomsterbrak på din bedrift, som skal være til gavn for bierne, bør du både overveje hvor tiltaget placeres, hvornår/hvor ofte det omlægges/slås og hvilken frøblanding, der anvendes til udsåning. Her følger tre konkrete anbefalinger.


1. Placering: Brug tiltagene som buffer
Både brak og blomsterstriber kan placeres i midten eller i kanten af marken. Den mest optimale placering er i tilknytning til eksisterende biotoper på bedriften, fx levende hegn, diger, markskel, grøfter, græsningsarealer eller søer. På denne måde vil tiltagene fungere som en buffer, der beskytter naturarealerne mod påvirkning fra pesticider og gødning. Samtidig kan de supplere de stedfaste biotoper, og i blomstringsperioden give føde for nogle af de arter, der lever der.


2. Omlægning af tiltag bør ske i en rotationsordning
Varigheden af både brak og blomsterstriber har stor betydning for, hvor værdifulde de er for bierne. Et godt marktiltag vil på overfladen ligne et attraktivt yngle- og overvintringssted for mange arter af smådyr, og derfor vil det hurtigt komme til at myldre og summe af liv. Men hvis tiltaget omlægges, så kan det dyreliv, som netop er blevet tiltrukket, gå til grunde igen. Dermed opstår en såkaldt ’økologisk fælde’. 

For at mindske denne uheldige effekt, kan tiltag omlægges efter et rotationsprincip. Det betyder, at man kun omlægger halvdelen af det enkelte tiltag hvert år. Herved forlænges perioden uden pløjning/omlægning, og der opstår en vekselvirkning, hvor der altid efterlades et uforstyrret område, hvor nogle dyr og planter får lov til at overleve. 

Hvis tiltaget over årene gror til i uønskede græsser eller rodukrudt, kan jordbearbejdning og eventuel gensåning anbefales hvert tredje år (se dog faktaboks om regler). En barjordsstribe ud mod afgrøden kan begrænse spredning af ukrudt. Du kan læse mere om anbefalinger til bi-venlig slåning her.

3. Hvilken frøblanding?
En frøblanding bør sikre en bred palet af blomstrende urter, der samlet set tilbyder et varieret udbud af pollen og nektar, kombineret med en lang blomstringssæson - helst fra tidligt forår til sent efterår. 

Hvis blomsterstriben eller -brakken skal omlægges som en del af markdriften, anbefaler vi en frøblanding bestående af plantearter, som ikke findes i den vilde natur. Den kunne fx indeholde honningurt, oliehør, fodermarvkål, kornblomst, kornvalmue, hjulkrone og solsikke. De eksotiske arter er udmærkede nektar- og pollenkilder, men insekterne bruger dem ikke ligeså ofte til at yngle eller overvintre på. Derfor er der mindre risiko for at mange insekter dør, når tiltaget omlægges. 

Der er allerflest insekter knyttet til hjemmehørende plantearter. Vil man udlægge blomsterstriber permanent, anbefaler vi, at man lader blomsterne indvandre af sig selv. Det ser måske ikke så prangende ud i starten, men det er billigere, og man opnår en sammensætning af plantearter, som er hjemmehørende og derfor bedre for de vilde bier.

Det kan være en god idé at omlægger blomsterstriberne eller blomsterbrak i etaper. Hvis man nøjes med at omlægge kun halvdelen af det enkelte tiltag hvert år, så er der altid en andel af arealet som kan bruges som redested eller overvintring, fordi det er uforstyrret. Foto: Andrea Oddershede.


Brug evt. blomsterstriberne som bufferareal. Striben kan skåne et naturområde eller en småbiotop fra gødskning og sprøjtning. Foto: Andrea Oddershede.


Download publikationen her.

Teksten er udarbejdet af SEGES Innovation

Få overblik over regler og naturdata

10 gode råd