Ny teknologi kan halvere landbrugets klimaaftryk

Ny teknologi kan halvere landbrugets klimaaftryk og gøre flybrændstoffet klimaneutralt

L&F er sammen med en række aktører med i et projekt, der har potentiale til at nedbringe klimaudledningen markant i landbruget og flytrafikken.

Denne artikel vil gøre dig klogere på landbrugets kamp mod klimaforandringerne, den konkrete teknologiproces bag projektet SkyClean og hvad der skal til for at realisere SkyClean og bidrage med CO2-neutral transport. Du kan også læse om de øvrige klimagevinster, som SkyClean kan bidrage med. Men der er behov for politisk vilje for at sikre teknologiens store klimapotentiale.

- Landbrugets kamp mod klimaforandringer 

- Hvad er SkyClean?

- CO2-neutral transport med SkyClean

- SkyClean kan halvere landbrugets klimaaftryk

- SkyClean har lave økonomiske omkostninger

- Hvor langt er udviklingen af SkyClean?


Landbrugets kamp mod klimaforandringer

Klimaspørgsmålet er ét af de punkter, som står højst på den politiske dagsorden i Danmark og verden – og vil være det i mange år frem. Flyrejser og landbrug bliver i klimadebatten ofte fremhævet som de største klimasyndere. Men verdens befolkning skal stadig brødfødes, og selvom klimaskam er blevet et koncept, er flytransporten kommet for at blive. Hvis vi vil bekæmpe klimakrisen, og sikre en global temperaturstigning på maksimalt 1,5 grader må vi finde nye løsninger.

En af de løsninger landbruget kan bidrage med, er at bruge overskudshalm, gylle og lidt strøm til at lave biokul og klimaneutralt flybrændstof på en og samme tid. Dette skal ske med SkyClean-teknologi.

Danmarks væsentligste bidrag som nation er at komme med fornuftige klimaløsninger, der kan bidrage til at reducere udledningen i Danmark og samtidig være et forbillede for resten af verden. Og klimaløsningerne må ikke føre til, at fødevareerhvervet begrænses i at udvikle sig eller øge sin produktion. Derfor har Landbrug & Fødevarer sammen med Stiesdal A/S, Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet, og SEGES Innovation lanceret projektet SkyClean for danske medier og politikere. 

Hvad er SkyClean?

SkyClean er en teknologi, som kan give en stor klimaeffekt for Danmarks udledninger. Danmarks Tekniske Universitet og Aarhus Universitet vurderer, at landbruget med SkyClean teknologien kan reducere sin udledning af klimagasser med 50 procent i forhold til den samlede udledning fra landbruget som officielt opgøres til 11 mio. tons CO2. Samtidigt kan der dannes klimaneutralt flybrændstof, der potentielt kan række til alle fly, der tankes i Danmark. 

CO2-neutral med SkyClean

Klimaudledningen mindskes konkret ved, at halvdelen af kulstoffet fra landbrugets overskudshalm og rest-fibrene fra biogasanlæggene ikke havner i atmosfæren som CO2, men i stedet bindes i biokul. Samtidigt dannes der klimaneutralt flybrændstof, som kan sikre en CO2-neutral transport.  

For at minimere klimaudledningen fra landbruget er det centralt at binde kulstoffet i jorden. Planter består for en stor del af kulstof, som de får i form af CO2 fra atmosfæren. Når planterne vokser om foråret, falder CO2-indholdet i atmosfæren, fordi en del af kulstoffet bindes i planterne. Når planterne taber bladene eller dør om efteråret, rådner plantematerialet, og så går kulstoffet tilbage til atmosfæren igen som CO2. Det sker også når overskudshalmen nedpløjes, og når den biogas, der er udvundet fra gylle, forbrændes i motorer eller i gasfyr. Med SkyClean vil forrådnelsen af plantemateriale som halm dog ikke ske, da plantematerialet og biogas ikke når til en forrådnelsesproces, men i stedet bliver pyrolyseret. 

SkyClean-teknologien sikrer, at halvdelen af kulstoffet fra landbrugets overskudshalm og restfibre fra biogas ikke går tilbage til atmosfæren. Når biomasse, som fx halm, omdannes til gas og olie i en pyrolyseproces giver den et restprodukt, som kaldes for biokul, biokoks eller biochar. I stedet for at kulstoffet går tilbage til atmosfæren, så bindes det i biokul og omsættes ikke til CO2 de næste 500 – 1000 år. Med den nye metode vil 50 % af kulstoffet være bundet i jorden, og biokullene kan derfor bruges til at øge landbrugsjordens frugtbarhed og som gødning. Det skyldes, at det øgede kulstof i jorden er med til at fastholde næringsstoffer i jorden, og bremser nogle af de processer, der medfører udvaskning og gasformige tab af kvælstof.

SkyClean kan halvere landbrugets klimaaftryk

En fremtid med CO2-neutral flytransport kræver CO2-neutralt brændsel. Det eksisterer ikke i dag, men er noget som SkyClean på sigt kan levere. Den halvdel af planternes kulstof, der bliver til flybrændstof, ender igen i atmosfæren som CO2, når brændstoffet forbrændes i flymotoren. Processen med at udvinde flybrændstof foregår ved, at halmen og restfibrene omdannes i en pyrolyseproces, hvor der produceres olie og gas af cirka halvdelen af kulstoffet.

For at få den rigtige kemiske sammensætning til flybrændstof, skal olien og gassen fra pyrolyseprocessen have et tilskud af brint fra grøn havmøllestrøm. Restproduktet fra pyrolysen bliver til et såkaldt biokul, der kan spredes på landmændenes marker.

Biokul kan bruges til gødning og jordforbedring af landbrugsjorden samt lagring af kulstof i jorden til gavn for landbrugets miljø- og klimaaftryk. Således kan SkyClean teknologi bidrage til CO2-neutral flytransport og samtidigt bidrage til en halvering af landbrugets klimaaftryk.

Lave samfundsøkonomiske omkostninger ved pyrolyse som CO2-reduktionstiltag

For hvert klimavirkemiddel beregner man en økonomisk CO2-skyggepris ud fra de samfundsøkonomiske omkostninger og reduktionen i udledningen af drivhusgasser angivet som kr. per ton reduceret CO2-ækvivalent.
EA Energianalyse har udarbejdet en ny rapport indeholdende en vurdering af den samfundsøkonomiske skyggepris ved SkyClean. Analysen viser, at SkyClean-teknologien kan levere en meget stor klimareduktion til en samfundsøkonomisk omkostning, der er lavere end andre klimaalternativer. Samfundsøkonomisk er der god rationale i at give tilskud til fangst og lagring af CO2 (CCS) og et markedstræk på energiprodukterne fra SkyClean-teknologien. 

Hvor langt er udviklingen af SkyClean?

SkyClean-teknologien har et stort klimapotentiale. Men der er et stykke vej tilbage for at få finpudset teknologien, så vi kan få udviklet alle elementer til et storskalaforsøg. 
I øjeblikket findes dele af SkyClean teknologien i mindre forsøg, bl.a. med test af pyrolyseprocessen på DTU Risø og test af biokuls miljøeffekter i jorden.
Stiesdal A/S har besluttet at sætte handling bag ord ved at opføre et mindre 2MW anlæg i begyndelsen af januar 2021, der vil stå færdigt i 2021. Dette er for at få finpudset teknologien, så alle elementer til et stor-skalaforsøg kan blive afprøvet. På sigt er det ambitionen at påbegynde bygningen af et 20 MW anlæg. 

Det er L&F’s håb, at man fra politisk side er villig til at gå forrest og vil afsætte tilstrækkelige midler til at få gennemtestet og modnet teknologien. Et potentiale med en kæmpe gevinst - ikke bare i Danmark, men på verdensplan, hvis det kan realiseres og rulles ud. 


Læs her, hvad medierne har skrevet om projektet:

Berlingske
Dansk landbrug: Ny teknologi kan halvere vores CO2-aftryk 

Børsen
Halm og gylle kan gøre flyrejser klimaneutrale 

Altinget
Forskere: Biobrændsel til fly vil kunne halvere landbrugets klimaaftryk

 

 Samarbejdspartnere

SkyCleanpartnerskabet