Forskning i genetik kan potentielt reducere CO2-udledningen

Den danske fødevareklynge har over længere tid udviklet genetisk selektion og avlsmateriale, der har en positiv indvirkning på CO2-regnskabet.

Overordnet betyder det, at man avler dyr som er så effektive som muligt: Både i forhold til udledning af f.eks. metan, og optimering af mælkeproduktion, så der produceres mest mælk som muligt.

Mange af de danske genetiske løsninger som bl.a. indeholder avlsmateriale, eksporteres i stor stil til udlandet. Løsningerne kan have stor indvirkning på CO2-udledningen i de større økonomier som Kina og Indien, der har mange husdyr, men som måske ikke er nået så langt i forhold til at optimere produktionen. Det er særligt i Østen, at man vil komme til at opleve stor efterspørgsel på de danske løsninger. Størstedelen af de danske avlsdyr er nemlig både mere klimaeffektive og bæredygtige end de produktionsdyr, der findes i lande som Kina og Indien.

FN’s fødevareorganisation FAO forventer, at efterspørgslen på kød vil være 70 pct. højere i 2050 ift. 2005, med en total efterspørgsel på 455 mio. tons kød. Den stigende efterspørgsel vil primært drives af den globale befolkningsstigning, kombineret med at flere mennesker løftes ud af fattigdom. Den øgede befolkningstilvækst og nødvendigheden af at mindske CO2-udledningen, giver et behov for at understøtte en animalsk produktion med et mindre klima og miljøaftryk globalt set. Overordnet er fokus på at producere mere med færre ressourcer.

Hvordan kan dansk genetik hjælpe?

Danske virksomheder er med helt fremme når det gælder forskning på området. Virksomhederne DanBred og VikingGenetics er med helt fremme når det gælder om at levere løsninger på området. Se mere i videoen herunder.

DanBred leverer genetik til grise med lavere klimaaftryk

DanBred leverer genetik, der bidrager til griseproduktionen, og deres løsninger vil gennemsnitligt spare 7,5 kg foder pr. produceret slagtesvin. Det svarer til en reduktion i CO2-aftrykket med 4 kg pr. slagtesvin.

I griseproduktionen fokuserer man på genomisk selektion, da det er velegnet til at forbedre miljø og klimabæredygtighed, men også levedygtighed blandt smågrise, og optimal udnyttelse af foderet. Genomisk selektion foregår konkret ved at kortlægge, hvor nært to avlsdyr er beslægtet på DNA-niveau. Jo højere genetisk niveau, jo større sandsynlighed er der for at få de bedst mulige omstændigheder i forhold til sygdom og høj-produktive smågrise. Hvis det genetiske materiale formår at blive udnyttet bedst muligt, kan udledningerne fra griseproduktionen i Kina reduceres med 25 pct.

VikingGenetics skaber den klimaeffektive ko

VikingGenetics udvikler og forsker til gavn for kvægsektoren. Virksomheden leverer avls- og genetiske løsninger, der kan sikre flere effektive malkekøer. Effektiviteten skal her ses i form af optimering af foderet, og produktionen af bl.a. kønssorteret sæd samt genomisk selektion. Potentialet for løsningerne eksporteret til lande som Indien, vil betyde en reducering i metanudledningen med 33 pct. pr. liter mælk.

Se også