Hvad betyder nye krav til rottebekæmpelse?

Der er ikke midler godkendt, der kan bruges til permanent bekæmpelse af rotter og mus i rottekasser, hvilket tidligere var en udbredt praksis. Men det er fortsat tilladt at bruge muse- og rottegift, så snart der ses spor af mus og rotter på ejendommen.

Miljøstyrelsen har i de senere år i forbindelse med re-godkendelser af produkter med antikoagulanter, løbende indført forbud mod permanent bekæmpelse med disse midler i stil med andre lande i EU. Det sker for at forebygge udviklingen af resistens og for at mindske spredningen af giften i naturen til rovfugle, ugler mårdyr mv. Den 11. juli 2016 bliver der indført anvendelsesbegrænsninger på det sidste tilgængelige produkt på markedet. Det betyder, at der ikke længere vil være produkter med antikoagulanter godkendt, som kan benyttes til permanent bekæmpelse af mus og rotter. Dermed bliver bygningsgennemgangen det bærende element i sikringsordningerne.

L&F er i tæt dialog med Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen og ikke mindst bekæmperne og arbejder på at sikre en fælles forståelse af denne praksis.

Må muse- og rottegift fortsat anvendes?
Ja, muse- og rottegift må fortsat anvendes. Der nye er, at giften først må anvendes, når der er spor af mus og rotter og ikke som hidtil til permanent udlægning i rottekasser (”foderstationer”). I praksis betyder det, at når du/ dit sikringsfirma ser spor af mus og rotter i fx dine rottekasser, så må der udlægges muse- og rottegift i dine rottekasser.

Hvor længe må jeg anvende muse- og rottegift?
Miljøstyrelsen har ikke lagt begrænsninger på, hvor længe giften må anvendes. Det må anvendes så længe, der er spor af mus eller rotter. Det er sikringsfirmaerne, der fagligt må vurdere, hvornår en bekæmpelsesperiode er afsluttet, og giften skal fjernes fra rottekasserne igen. Miljøstyrelsen anbefaler dog, at der skiftes middel, hvis der er problemer med at slå angrebet ned.

Må jeg slet ikke foretage permanent bekæmpelse?
Nej, som udgangspunkt må gift først anvendes, når der ses spor af mus og rotter. Dog må der gerne lægges gift ud til permanent bekæmpelse steder, hvor børn og andre dyr end mus og rotter ikke kan komme i kontakt med det. Det kan fx være i kloakker og gyllekanaler.

Må jeg kun anvende gift indenfor 10 meter i og omkring bygninger
Ja, muse- og rottegift må som udgangspunkt kun anvendes til bekæmpelse i og omkring bygninger, i en afstand på op til 10 meter fra bygningen. Dog er det tilladt, at foretage bekæmpelse udover de 10 meter, hvis det kan dokumenteres, at rotterne har arnested længere væk.

Må jeg selv samle døde mus og rotter ind ved en bekæmpelse?
Ja, du kan efter aftale med bekæmperen fortsat selv samle døde mus og rotter ind. Husk at bruge handsker, hvis du rører ved mus eller rotte

Betyder de nye krav hyppigere tilsyn ved sikringsordningerne?
Nej, kravet er fortsat, at der skal ske tilsyn mindst 4 gange årligt ved sikringsordningerne.

Hvor ofte skal bekæmperen komme på besøg på de ejendomme, der har fået udlagt gift?
Det er brugsanvisningen på det produkt, der anvendes på ejendommen, der fastsætter hvor ofte bekæmperen skal komme på besøg, og tilse giftdepoterne og følge effekten af bekæmpelsen. Disse tilsynsregler er fastsat af producenten af giftproduktet, og er ofte fastsat på EU-niveau i forbindelse med EU-godkendelsen af produktet.

Vil de nye krav betyde, at min sikringsordning bliver dyrere?
Nej, ændringerne alene bør ikke føre til at prisen på din sikringsordning stiger. Der er ikke noget i det nye krav, der berettiger en prisstigning på din sikringsordning.

Må jeg fortsat anvende Choralose til permanent bekæmpelse af mus indenfor?
Ja, der må fortsat må ske permanent bekæmpelse af mus med Choralose indendørs.

Hvad kan jeg selv gøre for at undgå mus og rotter?

  • Sikring af bygninger
  • Begrænsning af rotternes muligheder for at få vand, mad og skjulesteder
  • Holde rent omkring bygningerne og fjerne bevoksning tæt på bygninger
  • Brug af mekaniske fælder

 

Trine Vig Tamstorf