Transport af landbrugsdyr

Al transport af landbrugsdyr er underlagt EU lovgivning suppeleret af danske bekendtgørelser om hhv. uddannelse i transport af dyr og beskyttelse af dyr under transport.

For alle transporter gælder:

 • Kun egnede dyr uden skavanker og skader må transporteres
 • Transporten skal være planlagt, dvs. at modtageren er underrettet om tidspunktet for dyrenes ankomst til bestemmelsesstedet
 • Dyrene må ikke kunne skade hinanden, fordi de fx har forskellig størrelse, art, køn m.m.
 • Transportmidlet skal være egnet til den pågældende transport
 • Dyrene må ikke kunne komme til skade på skarpe kanter og fremspring
 • Arealet og højden af transportmidlet skal være passende i forhold til dyrenes art, antal og størrelse, samt varigheden på den planlagte transport
 • Der skal være tilstrækkeligt med strøelse tilpasset forholdene. Strøelse skal sikre at der sker en passende opsugning af urin og ekskrementer
 • For svin gælder, at transportmidlet skal være overdækket
 • Dyrene skal have passende med ventilation.
 • Dyrene skal tilses og passes under transporten.
 • Om nødvendigt skal dyrene med passende mellemrum tilbydes vand, foder og hvile af en kvalitet og mængde, der er passende til dyrenes art og størrelse.

Krav til transportører
For at transportere dyr skal man være autoriseret af Fødevarestyrelsen og have bestået en uddannelse som transportør af dyr.

Dog er der ikke krav om autorisation, hvis man transporterer egne dyr i egnet transportmiddel over en afstand på under 50 km, og der er ikke krav om at man skal have bestået en uddannelse som transportør af dyr, hvis transporten ikke overstiger 65 km. Læs mere om transport af egne dyr / eget transportmiddel.

 

Transportegnethed
Man må kun transportere dyr, der er egnet til den påtænkte transport.

Ved tilrettelæggelse og udførelse af transporten skal der træffes alle nødvendige forholdsregler for at sikre, at dyrene ikke kommer til skade eller påføres unødig lidelse.

 

Transporter på mindre end otte timer
Transportvognen skal:

 • Være udformet og indrettet så dyrene ikke kommer til skade eller påføres lidelser, og den skal være nem at rengøre og desinficere
 • Forsynes med tilstrækkeligt med strøelse til at udslip af urin og gødning fra gulvets overflade begrænses mest muligt
 • Være naturligt ventileret så dyrene får en passende mængde luft og så luftkvaliteten er i orden
 • Være konstrueret så der er så god afstand ovenover dyrene, at de kan stå i fuldt oprejst stilling, samtidig med at ventilationen ikke hindres
 • Have evt. skillevægge og -rum tilpasset dyrets art og størrelse
 • Selv medbringe egnet udstyr til på- og aflæsning. Udformning og indretning af på- og aflæsningsudstyret skal sikre, at dyrene ikke kommer til skade eller påføres lidelse, og de skal være nemme at rengøre og desinficere
 • Være tydeligt mærket, så det klart fremgår, at det er levende dyr, der transporteres.

Transporter på mere end otte timer (lange transporter)
For at transportere dyr over otte timer (lang transport) skal transportmidlet (køretøjet) være godkendt og kontrolleret af myndighederne.

En lang transport skal forhåndsgodkendes af myndighederne. Forhåndsgodkendelsen sker på grundlang af transportørens logplan, som beskriver hele transportforløbet i form af eksempelvis rute og hvilesteder.

Transporter på mere end otte timer kræver opfyldelse af en række supplerende krav, ud over de der gælder for enhver transport samt for transporter på under otte timer, er overholdt. Reglerne afhænger af dyreart, alder o. lign. For alle arter gælder, at der skal være:

 • Mekanisk ventilation
 • Temperaturmåling
 • Krav om minimum og maksimum temperatur i vognen
 • Større areal pr. dyr
 • Vanding (adgang til vand under hele transporten)
 • Navigationssystem (GPS)
 • Logplaner

Verdens laveste transportdødelighed
Hvert år opgøres, hvor mange slagtesvin, der dør under transporten og den efterfølgende opstaldning på L&F’s medlemsvirksomheder. Her ligger den samlede dødelighed på omkring 0,15 promille, hvilket sandsynligvis er verdens laveste – og næsten 10 gange lavere end først i 1980’erne.

Det store fald i transportdødeligheden for slagtesvin skyldes dels, at man i løbet af 1980’erne gennem avlsarbejdet fik fjernet det såkaldte ”stress-gen” eller ”halotan-gen” fra de danske slagtesvin, dels at der kom fokus på indretningen af de vogne, slagtesvinene bliver transporteret til slagterierne i. Branchen gennemførte en række store undersøgelser af dyretransporter, bl.a. støttet af EU, hvor man fik afdækket betydningen af, hvordan transportvognene er indrettede, bl.a. ventilationsforhold, etagehøjder, belægningsgrader mv. Resultatet var, at der i 2001 blev udarbejdet en håndbog om indretning af transportvogne. Svineslagterierne kræver, at disse krav er opfyldt af vognmændene, som står for transporten af slagtesvinene. På en række områder går disse krav væsentlig længere end lovgivningen.

Udover krav til indretningen af transportvognene har lovgivningen også krav om, at chaufførerne skal gennemgå et kursus og bestå en prøve, før at de må transportere grise. Uddannelse af chaufførerne blev et generelt lovkrav i EU fra 2007, men havde på det tidspunkt allerede været et dansk branchekrav i 10 år.

Maybritt Kiel Poulsen

Stephanie Højgaard Mahrt