Animalsk produktion

En af landbrugets største udfordringer på klimafronten, er at holde dyr. Dyr, foder og stalde udleder klimagasser, og med en stadigt voksende befolkning, vil denne udledning kun blive større. Heldigvis arbejder landmændene og industrien hårdt for at reducere deres udledninger, og gøre deres produktioner så CO2 neutrale som muligt. Denne udvikling dykker den Globale Klima Taskforce ned i, på denne side.

Kvæg

Kvægbruget har den store udfordring, at køer bøvser og prutter metan, som er en af de primære kilder til drivhusgasemissioner fra landbruget. Metan er en drivhusgas, der har ca. 25 gange kraftigere drivhuseffekt end CO2. 

Da koen er drøvtygger, skal den have mad, som fordøjes gennem dens fire maver. I koens komplicerede fordøjelsessystem dannes metan ved fordøjelse, som frigives til atmosfæren, når koen bøvser eller prutter. Med almindeligt foder udledes der ca. 3.195.000 tons klimagasser. Koens bøvser og prutter er den største udledning fra kvægbruget, men koens fordøjelse og udskillelse af metan kan påvirkes af dets foder.

Undersøgelser viser, at man kan minimere indholdet af metan i koens bøvser og prutter ved at tilsætte fedt i dens foder. Koen er nemlig en drøvtygger, hvis mave binder metan bedre, når den fodres med fedt. Det vurderes, at denne type foder kan betyde, at køerne udleder 140.000 tons færre CO2-ækvivalenter.

Udover at sikre det rette foder til koen, så kan man mindske kvægbrugets udledning ved at avle mere klimavenlige køer, da mængden af dannet metan varierer fra ko til ko og er arveligt. Ligeledes arbejdes der på at opsamle og udnytte klimagasser og ammoniak fra staldanlæggene.

Grise

En af de måder, man kan mindske klimapåvirkningen fra grisestalden, er ved hurtigere at få den gylle, som produceres i grisestalden, ud i gylletanke. Den metode kaldes for hyppig udslusning.

Kort fortalt betyder det, at gyllen fra stalden skal overflyttes til en gylletank hurtigere. I stedet for at lave udslusning af gylle hver femte til sjette uge, udsluses det i stedet en gang om ugen. Da temperaturen i gylletanken er lavere end i stalden, udskilles mindre metan, og dermed kan der realiseres en betydelig reduktion i klimagas-udledningen. Det vurderes, at griseproduktionens emission af metan kan reduceres med ca. 173.000 tons CO2 ækvivalenter, hvis hyppig udslusning praktiseres i 60% af alle slagtesvinestalde.

Læs også: Hvad er CO2 ækvivalenter?

Man kan også lave flere tiltag end hyppig gylleudslusning for at mindske griseproduktionens udledning af klimagasser. Det drejer sig bl.a. om at bygge nye og miljøvenlige grisestalde, sikre en bedre fodersammensætning til grisene og fokusere på avl. Avlsfremgang betyder en forventet nedgang i foderforbrug pr. gris.

Derudover forventes det, at der ved avlsfremgang i 2050 vil være hele 200.000 færre søer til at producere det samme antal smågrise som i 2017. Det vil betyde en væsentlig reduktion i arealforbruget og klimagasudledning pr. produceret kg. grisekød.

 

Artikler

Biogasanlægget på Nørgård Agro er en god forretning for ejerne og for klimaet. Det leverer lidt over fem millioner kilowatt-timer om året, hvilket svarer til strømforbruget i ca. 1.200 husstande.
Bedre teknologisystemer er en af klimaløsningerne i den animalske produktion. Virksomheden SKOV bidrager til effektiv og bæredygtig global fødevareproduktion ved at levere Farm-Management, klimasystemer og digitale værdikædetjenester til dyreproduktion.
Metanudledning fra køer er en af de mest omdiskuterede klimasyndere i klimadebatten. VikingGenetics er en nordisk virksomhed, der arbejder lige præcis med nedrivningen af denne, igennem genetik, der optimerer køernes foderudnyttelse, så de spiser mindre, men producerer den samme mængde mælk.
Danske eksperter og forskere arbejder på at finde de gener, der giver den mest ressourceeffektive og dermed mest bæredygtige slagtekalv. En kalv der har en lavere metan-udledning og udnytter foderet mere effektivt.
Uden for landsbyen Flemming ved Horsens producerer Enorm Biofactory bæredygtigt foder til husdyr lavet på sorte soldaterfluers larver. I 2023 regner Enorm med at producere næsten 11.000 ton insektprotein hvert år.

Sådan fremmer landbruget vedvarende energi